Baranów, 30.08.2010 r.

 

GP-7632/12/2010

 

 

 

  

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz art. 75 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Starosty Kępińskiego, ul. Kościuszki 5, 63 – 600 Kępno, z dnia 20.07.2010r.

 

 

 

 

O R Z E K A M

 

 

określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

 

Przebudowie drogi powiatowej nr 5681 relacji Grębanin Mroczeń   

 

Na terenach  nieruchomości nr 587, 588 i 705 w obrębie geodezyjnym wsi Mroczeń.

 

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Relacji Grębanin – Mroczeń. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 0,5365 km. Rozbudowywana droga przebiega po terenie zabudowanym jak i po terenie niezbudowanym w rejonie skrzyżowania z droga krajową nr 39. Przy drodze występuje zabudowa zagrodowa. Odległość od krawędzi drogi do budynku wynosi 9,1 m, natomiast odległość od granicy pasa drogowego do budynku wynosi 5,0 – 8,0m. Całkowita powierzchnia terenu objętego przebudową wyniesie 7351 m2.

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

      1) w fazie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia należy zapewnić możliwość  

       selektywnej zbiórki odpadów oraz ich sukcesywne wywożenie przez uprawnione firmy,

2) roboty budowlane w zakresie związanym z realizacją przedsięwzięcia należy wykonywać tylko w porze dziennej (600 - 2200), z uwagi na możliwość występowania oddziaływania akustycznego,

3) w trakcie realizacji inwestycji należy zastosować środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn i urządzeń,

4) na placu budowy należy ograniczyć pylenie przez polewanie wodą terenu w okresach suszy oraz zabezpieczyć pyliste materiały sypkie przed ich rozwiewaniem,

5) w toku budowy i eksploatacji należy zapewnić właściwą organizację robót z zastosowaniem sprawnego sprzętu,

6) uciążliwość inwestycji związana z działalnością zakładu (hałas, zapylenie, emisja szkodliwych dla zdrowia związków, itp.) ograniczyć do granic działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.

7) Budowa drogi nie może powodować konfliktów społecznych oraz pogarszać warunków życia osób zamieszkujących w rejonie ciągów komunikacyjnych

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 

1)      określić sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w     związku z realizacją inwestycji,

2)      ustalić miejsca do gromadzenia odpadów,

3)      w projekcie budowlanym należy określić wszystkie awarie, jakie mogą występować w trakcie realizacji inwestycji wraz z opisem sposobu ich usunięcia,

4)      Zaprojektować urządzenia zabezpieczające przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na środowisko i otoczenie (hałas wibracje, zapylenie)

 

4. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę:

 

1)      proponuje się odstąpić od  przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.

 

5. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii

 

Planowane przedsięwzięcie, nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. nr 58, poz. 535).

 

6. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące trangranicznego oddziaływania na środowisko:

 

Dla planowanego przedsięwzięcia nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

 

7. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

8. Wnioskodawca zobowiązany jest do:

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego i decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego – na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. z 2003r. Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

- uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 
U z a s a d n i e n i e

 

W dniu 20.07.2010 r. na wniosek Starosty Kępińskiego, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 5681P relacji Grębanin – Mroczeń na działkach nr 587, 588 i 705 w obrębie geodezyjnym wsi Mroczeń.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199, poz. 1227) organ prowadzący postępowanie zwrócił się z prośbą o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakresu, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie.

Po przeanalizowaniu posiadanych przez tut. urząd dokumentów:

- karty informacyjnej przedsięwzięcia,

- postanowienia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie nr ON-NS-72/02-21/10 z dnia 2 sierpnia 2010r. w którym organ proponuje odstąpić od konieczności sporządzania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko,

- postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr RDOŚ-30-OO.II-66190-498/10/ks z dnia 18 sierpnia 2010r, w którym organ wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,  

Stwierdzono, że planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu
in
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska or
az
o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakte
r
inwestycji
, wielkość zajmowanego terenu, zakres
robót związanych z jej realizacją,
prawdopodobieństwo, czas trwania, za
sięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania
,
a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości zwią
zane z eksploatacją
in
westycji, stość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwz
ięcia
względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowa
nie
gatunków roślin i zwiert, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w ty
m
ob
szarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudodrogi powiatowej nr 5681 P Gbanin
- Mroczeń na odcinku około 537 m. Przedmiot
owy odcinek drogi znajduje się na terenie
gminy Baranów w rejonie skrzyżowania z dr
ogą krajową nr 39. W ramach planowa
nej
inwestycji projektuje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni j
e
zdni z betonu
asfaltowego na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Ponadto, wzdłuż
przebudowywanej drogi zaprojektowano ścieżkę rowerową. W miejscu istniejącego
skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gruntową zostanie wykonane rondo. Na
przebudowywanym odcinku drogi w km 0
+146,
80 do km 0+380,92 zaprojektowano ściek
trójkątny z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych przez ściek skarpowy do rowu
drogowego. Na pozostałym odcinku drogi wody opadowe odprowadzane będą za pomocą
spadków podłużnych i poprzecznych do przydrożnych rowów. Zgodnie z zapisami karty
informacyjnej przedsięwzięcia droga powiatowa posiadać będzie klasę techniczną L
i kategorię ruchu KRl. Natężenie ruchu kołowego na tym odcinku drogi wynosi 2150
pojazdów
/
dobę. W sąsiedztwie drogi występują głównie pola uprawne oraz pojedyncza
zabudowa zagrodowa. Odległość budynku od krawędzi drogi wynosi około 9
,
1 m. W związku
z realizacja inwestycji planuje się wycinkę 4 sztuk drzew w wieku poniżej 10 lat
,
w których
nie stwierdzono występowania dziupli oraz gniazd. W celu minimalizacji niekorzystnego
wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze wycinka zostanie przeprowadzona poza
sezonem lęgowym ptaków.

W związku z zapisami art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie
,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii
,
należy
stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego
przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b cyt. ustawy, należy uznać,
że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała
transgranicznego oddziaływania. W oparciu o zapisy karty informacyjnej ustalono
,
że na
terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno - błotne oraz inne obszary
o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy
ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Analizując skalę możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia należy uznać,
iż na skutek jego realizacji nastąpi poprawa płynności ruchu
,
co w konsekwencji przyczyni
się do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszających się pojazdów,
a także zmniejszenia emisji hałasu oraz polepszenia warunków akustycznych na terenach
graniczących z inwestycją. Zgodnie z zapisami karty na przedmiotowym odcinku prędkość
ruchu pojazdów będzie ograniczona do 40 km/h, ponadto Inwestor planuje wykonanie
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0
12,8
mm. Biorąc powyższe pod
uwagę
, należy uznać, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować ponadnormatywnej emisji hałasu na tereny chronione akustycznie wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Na etapie prac budowlanych może nastąpić zwiększona emisja substancji do powietrza. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i pojazdów pracujących na budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy oraz okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie
na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151
,
poz. 1220 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest
proponowany obszar mającego znaczenie dla Wspólnoty PLH300035 Baranów, znajdujący
się około 2
,7 km od planowanej inwestycji.

Uwzględniać informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie
przewiduje się negatywnego oddziaływania realizacji inwestycji na środowisko przyrodnicze,
w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki
,
siedliska przyrodnicze lub
siedliska gatunków roślin i zwierząt dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar 

W związku z powyższym Wójt Gminy w Baranowie w postanowieniu nr GP-7632/12/2010 z dnia 26.08.2010r  zwolnił inwestora z przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz ze sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

            Uwzględniając powyższe wnioski w sentencji niniejszej decyzji zaproponowano odstąpienie od przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.

Stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w dniu 12.07.2010 r. podano do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w prowadzonym przez Urząd Gminy w Baranowie publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku i postanowieniu w sprawie wydania przedmiotowej decyzji. Jednocześnie zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Ponadto informację o wszczęciu postępowania  wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie, oraz na słupie ogłoszeniowym we wsi Baranów.

Na żadnym etapie postępowania w przedmiotowej sprawie, żadna ze stron, ani organizacji społecznych nie wniosła uwag i zastrzeżeń.

          W związku z powyższym inwestor realizując przedmiotową inwestycję powinien przyjąć takie rozwiązania i założenia, aby spełniała ona wymogi obowiązujące w zakresie ochrony środowiska i nie powodowała przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący ma tytuł prawny, przez co nie stworzy zagrożenia dla środowiska, warunków życia i zdrowia ludzi oraz nie będzie powodować konfliktów społecznych.

Podstawę prawną do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 75 ust. 1  pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

 

 

P o u c z e n i e

            Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, składane za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

            Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

            Karta Informacyjna Przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

 

 

 

MS