Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

Pismo: GP/5/1/2010/11                                    BARANÓW dnia: 2010-06-17

Wg. rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA POMPY CIEPŁA

WRAZ Z ROBOTAMI INSTALACYJNYMI I TERMOMODERNIZACYJNYMI

W BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MROCZENIU

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PPHU PABLO PAWEŁ JARCZAK

98-400 WIERUSZÓW, TEKLINÓW 148

na:

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA POMPY CIEPŁA WRAZ Z ROBOTAMI INSTALACYJNYMI I TERMOMODERNIZACYJNYMI W BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MROCZENIU za cenę brutto - 304 994.10 zł

Uzasadnienie wyboru:

WYBRANA OFERTA JEST NAJKORZYSTNIEJSZA POD WZGLEDEM PRZYJETYCH KRYTERIÓW A TAKŻE SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMOGI SIWZ

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

PPHU PABLO PAWEŁ JARCZAK

98-400 WIERUSZÓW,  TEKLINÓW 148

 (2)

  100,00

  100,00

1

PW ECOMOTYL SP. Z O.O.

55-093 KIEŁCZÓW, WILCZYCKA 16

 (1)

  89,98

  89,98

1

Zakład Projektowo-Budowlany  PROJEKTOBUD

63-600 Kępno ul. Wrocławska 2

 (3)

  89,31

  89,31

1

FERROX SP. Z O.O.

15-124 BIAŁYSTOK UL.GEN. WŁ. ANDERSA 3

 (4)

  72,76

  72,76

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: NIE DOTYCZY

 

Zamawiający wykluczył z postępowania: NIE DOTYCZY

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. w terminie po 20.06.2010r.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                       WÓJT GMINY

 

                                       mgr inż. Jan Sarnowski