Zarządzenie  Nr 5/2009

                                                     Wójta Gminy Baranów

                                                        z dnia 17.06.2009 r.

            w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy

 

     Na podstawie  art. 39 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1465) zmienia się Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy ustalony Zarządzeniem Nr 2/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2009 r. w ten sposób, że 

                                                                     § 1

 

Załącznik nr 1 Zarządzenia Nr 2/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy otrzymuje brzmienie:

 

Wykaz stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych na poszczególnych

stanowiskach oraz poziomów wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

 

Tabela I. Kierownicze stanowiska urzędnicze

 

 

 

Lp.

 

 

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku

Funkcyjnego

       do

 

 

 

 

 

 

dodatku

 

 

 

 

 

 

funkcyjnego

       do

 

Wymagania

kwalifikacyjne

minimalna

maksymalna

 

Wykształcenie

oraz umiejętności

zawodowe

Staż pracy

(w latach)

1

2

3

4

5

6

 

1

Sekretarz Gminy

XVII 

XIX

7

wyższe

4

 

2

Naczelnik wydziału

XV

XVIII

7

wyższe

3

 

3

Kierownik referatu

Pełnomocnik do spraw  informacji niejawnych, zastępca naczelnika wydziału

 

 

XIII

 

 

XVIII

 

6

 

wyższe

 

3

 

4

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

XVI

XVIII

6

według odrębnych przepisów

5

 

 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

XIII

 

XVI

 

4

według odrębnych przepisów

 

 

6

Zastępca skarbnika gminy

- w gminach do 15 tys.

   mieszkańców

 

 

 

 

XV

 

 

XVII

 

 

5

wyższe ekonomiczne

   lub

podyplomowe ekonomiczne

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela II. Stanowiska urzędnicze

 

Lp.

 

 

Stanowisko

 

Kategoria zaszeregowania

 

Stawka dodatku funkcyjnego

do

Wymagania

kwalifikacyjne

 

Wykształcenie

oraz umiejętności

zawodowe

Staż pracy

(w latach)

minimalna

maksymalna

1

2

3

4

5

6

1

Radca prawny

XIII

XVIII

6

Według odrębnych przepisów

2

Inspektor

XII

XVI

---

wyższe

3

3

Starszy informatyk

XI

XV

---

wyższe

3

4

Podinspektor

X

XIV

---

wyższe

średnie

---

3

5

Informatyk

X

XIV

---

wyższe

średnie

---

3

6

Specjalista

X

XIII

---

średnie

3

7

Samodzielny referent

IX

XII

---

średnie

2

8

Referent prawny

VIII

XII

---

wyższe prawnicze

---

9

Referent prawno-administracyjny

VIII

XII

---

wyższe prawnicze lub administracyjne

---

10

Referent, kasjer, księgowy

IX

XI

---

średnie

2

11

Młodszy referent

Młodszy księgowy

VIII

X

---

średnie

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela III. Stanowiska pomocnicze i obsługi

 

p

 

 

Stanowisko

 

Kategoria zaszeregowania

 

Stawka dodatku funkcyjnego

Wymagania

kwalifikacyjne

 

Wykształcenie

oraz umiejętności

zawodowe

Staż pracy

(w latach)

minimalna

maksymalna

1

2

3

4

5

6

 

1

Pracownik II stopnia

wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

XII

 

XVI

 

----

 

wyższe

 

3

XI

XV

---

 

wyższe

 

3

 

2

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

X

XIII

---

średnie

3

IX

XI

---

średnie

2

VIII

X

---

średnie

---

 

3

Kierowca samochodu osobowego

VII

VIII

---

według odrębnych przepisów

 

4

Robotnik gospodarczy

V

VII

---

podstawowe

---

 

5

Sprzątaczka

III

IV

---

podstawowe

---

 

6

Pomoc administracyjna

III

VII

---

średnie

---

 

 

7

 

Sekretarka

 

     IX

 

    X

 

         ---

 

        średnie

 

         ---

 

8

 

Konserwator

 

    VIII

 

    IX

 

        ---

     zasadnicze

     zawodowe

 

        ---

 

9

 

Palacz c. o.

 

     VIII

 

    IX

 

        ---

    zasadnicze 

     zawodowe

 

 

        ---

 

 

 

                                                                § 2

 

  Zarządzenie wchodzi wżycie po upływie dwóch tygodni od podania go do publicznej wiadomości pracowników poprzez wywieszenie tekstu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie z mocą obowiązującą od 01.05.2009 r.