Postępowanie, prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.) w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 na dostawy pn.:

 

„Budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowościach: Jankowy, Donaborów”

Jest prowadzone na stronie miniportalu pod adresem:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7df942c1-f177-4fa9-ac09-e7681c9a037d