Symbol:
EL.DO

Wydział:
Ewidencja Ludności

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.).
- Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 979).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 ze zm.).


Opłaty:
brak

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
* Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
* Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko, nr PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odbioru.
* Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
* W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
* Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
* Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o wydanie zaświadczenia –otrzyma dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.


Dokumenty