Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60.

1. Wykonanie dochodów przedstawiono w sprawozdaniu Rb-27s.

2. Wykonanie wydatków przedstawiono w sprawozdaniu Rb-28s.

3. Nadwyżkę budżetu określono w sprawozdaniu Rb-NDS.

4. Sprawozdanie Rb-N.

5. Sprawozdanie Rb-Z.