PRZEDMIAR

 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

 

45316100-6

 

Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

 

NAZWA INWESTYCJI

:

OŚWIETLENIE OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ADRES INWESTYCJI

:

SŁUPIA P/KĘPNIEM, NR EWID. GRUNTU 1242/2

INWESTOR

:

GMINA BARANÓW

ADRES INWESTORA

:

BARANÓW UL. RYNEK 21

WYKONAWCA ROBÓT

:

............................................

ADRES WYKONAWCY

:

....................................................................

BRANŻA

:

ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

...................................................

DATA OPRACOWANIA

:

....................................................

Poziom cen

:

...........................................

NARZUTY

 

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania ....................................................

 

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES ROBÓT ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM W SZCZEGÓLNOŚCI:

- MONTAZ SKRZYNKI ROZDZIELCZEJ DLA OŚWIETLENIA
- ROZPROWADZENIE LINII ZASILAJĄCEJ
- UŁOŻENIE UZIEMNIENIA
- MONTAŻ SŁUPÓ OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z FUNDAMENTAMI
- MONTAZ PROJEKTORÓW NA SŁUPACH
- BADANIA I POMIARY INSTALACJI

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

45316100-6

OŚWIETLENIE

1.1

KNNR 5 0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III

m3

 

 

 

 

165.0*0.4*0.6

m3

39.60

 

 

 

 

 

RAZEM

39.60

1.2

KNNR 5 0702-04

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II

m3

 

 

 

 

165.0*0.4*0.5

m3

33.00

 

 

 

 

 

RAZEM

33.00

1.3

KNNR 5 0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m

m

 

 

 

 

165.0

m

165.00

 

 

 

 

 

RAZEM

165.00

1.4

KNNR 5 0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo 5x10 mm2

m

 

 

 

 

45.0

m

45.00

 

 

 

 

 

RAZEM

45.00

1.5

KNNR 5 0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo 5x6 mm2

m

 

 

 

 

115.0

m

115.00

 

 

 

 

 

RAZEM

115.00

1.6

KNNR 5 0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVk50

m

 

 

 

 

6.0

m

6.00

 

 

 

 

 

RAZEM

6.00

1.7

KNNR 5 0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,

m

 

 

 

 

6.0

m

6.00

 

 

 

 

 

RAZEM

6.00

1.8

KNNR 5 0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - fi 10

m

 

 

 

 

130.0

m

130.00

 

 

 

 

 

RAZEM

130.00

1.9

KNNR 5 1001-05

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 1100 kg - SO10 Z FUNDAMENTEM

szt.

 

 

 

 

6

szt.

6.00

 

 

 

 

 

RAZEM

6.00

1.10

KNNR 5 1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie

szt.

 

 

 

 

6

szt.

6.00

 

 

 

 

 

RAZEM

6.00

1.11

KNNR 5 1004-02

Montaż na wysięgniku opraw oświetlenia zewnętrznego - projektorów MVF617

szt.

 

 

 

 

6*2

szt.

12.00

 

 

 

 

 

RAZEM

12.00

1.12

KNNR 5 1003-04

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 12 m - YDYżo 3x2,5 mm

kpl.przew.

 

 

 

 

12

kpl.przew.

12.00

 

 

 

 

 

RAZEM

12.00

1.13

KNNR 5 1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

szt.

 

 

 

 

6

szt.

6.00

 

 

 

 

 

RAZEM

6.00

1.14

KNNR 5 1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy

odc.

 

 

 

 

7

odc.

7.00

 

 

 

 

 

RAZEM

7.00

1.15

KNNR 5 1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) - RÓŻNICOWOPRĄDOWEGO

prób.

 

 

 

 

1

prób.

1.00

 

 

 

 

 

RAZEM

1.00

1.16

KNNR 5 1006-01

Tablica bezpiecznikowa wnękowa

szt.

 

 

 

 

6

szt.

6.00

 

 

 

 

 

RAZEM

6.00

1.17

KNNR 5 1006-02

Szafka rozdzielacza z tablicą bezpiecznikową oświetlenia zewnętrznego

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.00

 

 

 

 

 

RAZEM

1.00

1.18

KNNR 5 0403-01

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym OPN 462F

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.00

 

 

 

 

 

RAZEM

1.00