Wójt Gminy Baranów zgodnie z art. 14, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznej podaje do publicznej wiadomości następujące informacje :

 

Wykonanie dochodów budżetowych

za 2005 rok

 

 

Planowane dochody  na  2005 r. w  kwocie  14.278.695  zostały  wykonane w wysokości 14.555.786  zł, tj. 101,94 %.

 

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia  się następująco:

    Dział    Rozdział   Paragraf                            Treść                                         Plan                   Wykonanie           Procent

 

010                                Rolnictwo i łowiectwo                                              22 456                      23 156       103,12%

            01010                  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna                   22 456                      23 156       103,12%

                                                   wsi

                         6290       Środki na dofinansowanie własnych                          12 000                      12 700        105,83%

                                                   inwestycji gmin (związków gmin),

                                                   powiatów (związków powiatów),

                                                   samorządów województw, pozyskane z

                                                   innych źródeł

                         6298       Środki na dofinansowanie własnych                            9 256                        9 256        100,00%

                                                   inwestycji gmin (związków gmin),

                                                   powiatów (związków powiatów),

                                                   samorządów województw, pozyskane z

                                                   innych źródeł

                         6339       Dotacje celowe otrzymane z budżetu                           1 200                        1 200        100,00%

                                                   państwa na realizację inwestycji i

                                                   zakupów inwestycyjnych własnych gmin

                                                   (związków gmin)

020                                Leśnictwo                                                                     2 420                        2 420       100,00%

            02001                  Gospodarka leśna                                                           2 420                        2 420       100,00%

                         0750       Dochody z najmu i dzierżawy składników                     2 420                        2 420        100,00%

                                                   majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

                                                   samorządu terytorialnego  lub innych

                                                   jednostek zaliczanych do sektora

                                                   finansów publicznych oraz innych umów

                                                   o podobnym charakterze

100                                Górnictwo i kopalnictwo                                          12 500                      12 090         96,72%

            10095                  Pozostała działalność                                                    12 500                      12 090         96,72%

                         0460       Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                 12 500                      12 090          96,72%

400                                Wytwarzanie i zaopatrywanie w                           416 000                    458 640       110,25%

                                                   energię elektryczną, gaz i wodę

            40002                  Dostarczanie wody                                                     416 000                    458 640       110,25%

                         0830       Wpływy z usług                                                         412 000                    455 186        110,48%

                         0920       Pozostałe odsetki                                                           4 000                        3 454          86,35%

 

600                                Transport i łączność                                               425 466                    425 466       100,00%

            60016                  Drogi publiczne gminne                                               425 466                    425 466       100,00%

                         6260       Dotacje otrzymane z funduszy celowych                   87 500                      87 500        100,00%

                                                   na finansowanie lub dofinansowanie

                                                   kosztów realizacji inwestycji i zakupów

                                                   inwestycyjnych jednostek sektora

                                                   finansów publicznych

                         6291       Środki na dofinansowanie własnych                        337 966                    337 966        100,00%

                                                   inwestycji gmin (związków gmin),

                                                   powiatów (związków powiatów),

                                                   samorządów województw, pozyskane z

                                                   innych źródeł

700                                Gospodarka mieszkaniowa                                  117 326                    108 703         92,65%

            70005                  Gospodarka gruntami i                                                117 326                    108 703         92,65%

                                                   nieruchomościami

                         0470       Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i                     2 138                        1 752          81,95%

                                                   użytkowanie wieczyste nieruchomości

                         0750       Dochody z najmu i dzierżawy składników                   50 088                      47 509          94,85%

                                                   majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

                                                   samorządu terytorialnego  lub innych

                                                   jednostek zaliczanych do sektora

                                                   finansów publicznych oraz innych umów

                                                   o podobnym charakterze

                         0770       Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia                             65 000                      59 238          91,14%

                                                   prawa własności oraz prawa

                                                   użytkowania wieczystego nieruchomości

                         0920       Pozostałe odsetki                                                              100                           204        204,00%

750                                Administracja publiczna                                         149 712                    156 082       104,25%

            75011                  Urzędy wojewódzkie                                                    57 000                      57 251       100,44%

                         2010       Dotacje celowe otrzymane z budżetu                         56 100                      56 100        100,00%

                                                   państwa na realizację zadań bieżących z

                                                   zakresu administracji rządowej  oraz

                                                   innych zadań zleconych gminie

                                                   (związkom gmin) ustawami

                         2360       Dochody jednostek samorządu                                         900                        1 151        127,89%

                                                   terytorialnego związane z realizacją

                                                   zadań z zakresu administracji rządowej

                                                   oraz innych zadań zleconych ustawami

            75023                  Urzędy gmin (miast i miast na prawach                        92 712                      98 831       106,60%

                                                   powiatu)

                         0690       Wpływy z różnych opłat                                                1 200                           873          72,75%

                         0740       Dywidendy i kwoty uzyskane  ze zbycia                           12                               0            0,00%

                                                   praw majątkowych

                         0920       Pozostałe odsetki                                                         74 000                      79 970        108,07%

                         0960       Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w                     1 000                        1 000        100,00%

                                                   postaci pieniężnej

                         0970       Wpływy z różnych dochodów                                      8 000                        8 488        106,10%

                         2700       Środki na dofinansowanie własnych                            8 500                        8 500        100,00%

                                                   zadań bieżących gmin (związków gmin),

                                                   powiatów (związków powiatów),

                                                   samorządów województw, pozyskane z

                                                   innych źródeł

751                                Urzędy naczelnych organów władzy                     42 216                      41 811         99,04%

                                                   państwowej, kontroli i ochrony prawa

                                                   oraz sądownictwa

            75101                  Urzędu naczelnych organów władzy                            1 111                        1 111       100,00%

                                                   państwowej, kontroli i ochrony prawa

                         2010       Dotacje celowe otrzymane z budżetu                           1 111                        1 111        100,00%

                                                   państwa na realizację zadań bieżących z

                                                   zakresu administracji rządowej  oraz

                                                   innych zadań zleconych gminie

                                                   (związkom gmin) ustawami

 

            75107                  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej                          25 111                      24 706         98,39%

                                                   Polskiej

                         2010       Dotacje celowe otrzymane z budżetu                         25 111                      24 706          98,39%

                                                   państwa na realizację zadań bieżących z

                                                   zakresu administracji rządowej  oraz

                                                   innych zadań zleconych gminie

                                                   (związkom gmin) ustawami

            75108                  Wybory do Sejmu i Senatu                                            15 994                      15 994       100,00%

                         2010       Dotacje celowe otrzymane z budżetu                         15 994                      15 994        100,00%

                                                   państwa na realizację zadań bieżących z

                                                   zakresu administracji rządowej  oraz

                                                   innych zadań zleconych gminie

                                                   (związkom gmin) ustawami

754                                Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                   22 900                      23 420       102,27%

                                                   przeciwpożarowa

            75412                  Ochotnicze straże pożarne                                          20 000                      20 520       102,60%

                         0870       Wpływy ze sprzedaży składników                              20 000                      20 520        102,60%

                                                   majątkowych

            75414                  Obrona cywilna                                                               2 900                        2 900       100,00%

                         2010       Dotacje celowe otrzymane z budżetu                           2 900                        2 900        100,00%

                                                   państwa na realizację zadań bieżących z

                                                   zakresu administracji rządowej  oraz

                                                   innych zadań zleconych gminie

                                                   (związkom gmin) ustawami

756                                Dochody od osób prawnych, od osób              6 676 994                 6 956 525       104,19%

                                                   fizycznych i od innych jednostek

                                                   nieposiadających osobowości

                                                   prawnej oraz wydatki związane z ich

                                                   poborem

            75601                  Wpływy z podatku dochodowego od                           18 600                      13 302         71,52%

                                                   osób fizycznych

                         0350       Podatek od działalności gospodarczej                         18 500                      13 227          71,50%

                                                   osób fizycznych, opłacany w formie karty

                                                   podatkowej

                         0910       Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu                        100                             75          75,00%

                                                   podatków i opłat

            75615                  Wpływy z podatku rolnego, podatku                           940 837                 1 089 884       115,84%

                                                   leśnego, podatku od czynności

                                                   cywilnoprawnych, podatków i opłat

                                                   lokalnych od osób prawnych i innych

                                                   jednostek organizacyjnych

                         0310       Podatek od nieruchomości                                         780 000                    928 189        119,00%

                         0320       Podatek rolny                                                                  2 500                        1 414          56,56%

                         0330       Podatek leśny                                                               12 300                      12 560        102,11%

                         0340       Podatek od środków transportowych                           4 000                        3 197          79,93%

                         0500       Podatek od czynności cywilnoprawnych                      4 000                           819          20,48%

                         0910       Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu                   11 436                      17 104        149,56%

                                                   podatków i opłat

                         2440       Dotacje otrzymane z funduszy celowych                 126 601                    126 601        100,00%

                                                   na realizację zadań bieżących jednostek

                                                   sektora finansów publicznych

            75616                  Wpływy z podatku rolnego, podatku                        2 003 558                 2 017 647       100,70%

                                                   leśnego, podatku od spadków i

                                                   darowizn, podatku od czynności

                                                   cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

                                                   lokalnych od osób fizycznych

                         0310       Podatek od nieruchomości                                      1 479 758                 1 490 488        100,73%

                         0320       Podatek rolny                                                              232 500                    199 861          85,96%

                         0330       Podatek leśny                                                                 1 600                        1 420          88,75%

                         0340       Podatek od środków transportowych                       166 000                    151 396          91,20%

                         0360       Podatek od spadków i darowizn                                  10 000                     -11 184       -111,84%

                         0370       Podatek od posiadania psów                                            200                             27          13,50%

                         0450       Wpływy z opłaty administracyjnej za                             9 500                        1 197          12,60%

                                                   czynności urzędowe

                         0490       Wpływy z innych lokalnych opłat                                   7 000                        8 760        125,14%

                                                   pobieranych przez jednostki samorządu

                                                   terytorialnego na podstawie odrębnych

                                                   ustaw

                         0500       Podatek od czynności cywilnoprawnych                    63 000                    143 861        228,35%

                         0910       Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu                   34 000                      31 821          93,59%

                                                   podatków i opłat

            75618                  Wpływy z innych opłat stanowiących                        133 000                    127 179         95,62%

                                                   dochody jednostek samorządu

                                                   terytorialnego na podstawie ustaw

                         0410       Wpływy z opłaty skarbowej                                        28 000                      31 289        111,75%

                         0480       Wpływy  z opłat za zezwolenia na                            105 000                      95 744          91,18%

                                                   sprzedaż alkoholu

                         0910       Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu                            0                           146                   -!-

                                                   podatków i opłat

            75621                  Udziały gmin w podatkach stanowiących               3 580 999                 3 708 513       103,56%

                                                   dochód budżetu państwa

                         0010       Podatek dochodowy od osób fizycznych              3 571 999                 3 704 009        103,70%

                         0020       Podatek dochodowy od osób prawnych                       9 000                        4 504          50,04%

758                                Różne rozliczenia                                                 4 386 521                 4 386 521       100,00%

            75801                  Część oświatowa subwencji ogólnej dla                3 640 231                 3 640 231       100,00%

                                                   jednostek samorządu terytorialnego

                         2920       Subwencje ogólne z budżetu państwa                  3 640 231                 3 640 231        100,00%

            75807                  Część wyrównawcza subwencji ogólnej                  453 560                    453 560       100,00%

                                                   dla gmin

                         2920       Subwencje ogólne z budżetu państwa                     453 560                    453 560        100,00%

            75831                  Część równoważąca subwencji ogólnej                   292 730                    292 730       100,00%

                                                   dla gmin

                         2920       Subwencje ogólne z budżetu państwa                     292 730                    292 730        100,00%

801                                Oświata i wychowanie                                              85 114                      85 319       100,24%

            80101                  Szkoły podstawowe                                                       8 520                        8 165         95,83%

                         0830       Wpływy z usług                                                             1 500                        1 500        100,00%

                         0920       Pozostałe odsetki                                                              700                           788        112,57%

                         0970       Wpływy z różnych dochodów                                             0                           507                   -!-

                         2020       Dotacje celowe otrzymane z budżetu                           3 800                        2 850          75,00%

                                                   państwa na zadania bieżące realizowane

                                                   przez gminę na podstawie porozumień z

                                                   organami administracji rządowej

                         2030       Dotacje celowe otrzymane z budżetu                           2 520                        2 520        100,00%

                                                   państwa na realizację własnych zadań

                                                   bieżących gmin ( związków gmin)

            80104                  Przedszkola                                                                   60 500                      60 611       100,18%

                         0830       Wpływy z usług                                                           60 500                      60 611        100,18%

            80110                  Gimnazja                                                                        13 099                      13 296       101,50%

                         0830       Wpływy z usług                                                                300                           300        100,00%

                         0920       Pozostałe odsetki                                                              200                           229        114,50%

                         0970       Wpływy z różnych dochodów                                    11 649                      11 817        101,44%

                         2020       Dotacje celowe otrzymane z budżetu                              950                           950        100,00%

                                                   państwa na zadania bieżące realizowane

                                                   przez gminę na podstawie porozumień z

                                                   organami administracji rządowej

            80114                  Zespoły obsługi                                                                  195                           447       229,23%

                                                   ekonomiczno-administracyjnej szkół

                         0920       Pozostałe odsetki                                                              160                           409        255,63%

                         0970       Wpływy z różnych dochodów                                           35                             38        108,57%

            80195                  Pozostała działalność                                                      2 800                        2 800       100,00%

                         2030       Dotacje celowe otrzymane z budżetu                           2 800                        2 800        100,00%

                                                   państwa na realizację własnych zadań

                                                   bieżących gmin ( związków gmin)

852                                Pomoc społeczna                                                 1 577 256                 1 532 160         97,14%

            85212                  Świadczenia rodzinne, zaliczka                              1 460 896                 1 422 468         97,37%

                                                   alimentacyjna oraz składki na

                                                   ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

                                                   ubezpieczenia społecznego

                         2010       Dotacje celowe otrzymane z budżetu                    1 460 896                 1 422 468          97,37%

                                                   państwa na realizację zadań bieżących z

                                                   zakresu administracji rządowej  oraz

                                                   innych zadań zleconych gminie

                                                   (związkom gmin) ustawami

            85213                  Składki na ubezpieczenie zdrowotne                             3 800                        2 462         64,79%

                                                   opłacane za osoby pobierające niektóre

                                                   świadczenia z pomocy społecznej oraz

                                                   niektóre świadczenia rodzinne

                         2010       Dotacje celowe otrzymane z budżetu                           3 800                        2 462          64,79%

                                                   państwa na realizację zadań bieżących z

                                                   zakresu administracji rządowej  oraz

                                                   innych zadań zleconych gminie

                                                   (związkom gmin) ustawami

            85214                  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na                    38 780                      32 392         83,53%

                                                   ubezpieczenia emerytalne i rentowe

                         2010       Dotacje celowe otrzymane z budżetu                         16 980                      12 043          70,92%

                                                   państwa na realizację zadań bieżących z

                                                   zakresu administracji rządowej  oraz

                                                   innych zadań zleconych gminie

                                                   (związkom gmin) ustawami

                         2030       Dotacje celowe otrzymane z budżetu                         21 800                      20 349          93,34%

                                                   państwa na realizację własnych zadań

                                                   bieżących gmin ( związków gmin)

            85219                  Ośrodki pomocy społecznej                                          56 490                      57 158       101,18%

                         0920       Pozostałe odsetki                                                              160                           818        511,25%

                         0970       Wpływy z różnych dochodów                                           30                             40        133,33%

                         2030       Dotacje celowe otrzymane z budżetu                         56 300                      56 300        100,00%

                                                   państwa na realizację własnych zadań

                                                   bieżących gmin ( związków gmin)

            85228                  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne                                4 400                        4 790       108,86%

                                                   usługi opiekuńcze

                         0830       Wpływy z usług                                                             4 400                        4 790        108,86%

            85295                  Pozostała działalność                                                    12 890                      12 890       100,00%

                         2030       Dotacje celowe otrzymane z budżetu                         12 890                      12 890        100,00%

                                                   państwa na realizację własnych zadań

                                                   bieżących gmin ( związków gmin)

854                                Edukacyjna opieka wychowawcza                         28 803                      28 803       100,00%

            85415                  Pomoc materialna dla uczniów                                      28 803                      28 803       100,00%

                         2030       Dotacje celowe otrzymane z budżetu                         28 803                      28 803        100,00%

                                                   państwa na realizację własnych zadań

                                                   bieżących gmin ( związków gmin)

900                                Gospodarka komunalna i ochrona                       107 551                    109 210       101,54%

                                                   środowiska

            90002                  Gospodarka odpadami                                                104 051                    108 755       104,52%

                         0530       Przychody z tytułu zagospodarowania                            751                           616          82,02%

                                                   odpadów

                         0830       Wpływy z usług                                                           56 000                      60 807        108,58%

                         0920       Pozostałe odsetki                                                              200                           232        116,00%

                         6260       Dotacje otrzymane z funduszy celowych                   47 100                      47 100        100,00%

                                                   na finansowanie lub dofinansowanie

                                                   kosztów realizacji inwestycji i zakupów

                                                   inwestycyjnych jednostek sektora

                                                   finansów publicznych

            90020                  Wpływy i wydatki związane z                                        3 500                           455         13,00%

                                                   gromadzeniem środków z opłat

                                                   produktowych

                         0400       Wpływy z opłaty produktowej                                       3 500                           455          13,00%

921                                Kultura i ochrona dziedzictwa                                   5 460                        5 460       100,00%

                                                   narodowego

            92116                  Biblioteki                                                                           5 460                        5 460       100,00%

                         2020       Dotacje celowe otrzymane z budżetu                           5 460                        5 460        100,00%

                                                   państwa na zadania bieżące realizowane

                                                   przez gminę na podstawie porozumień z

                                                   organami administracji rządowej

926                                Kultura fizyczna i sport                                           200 000                    200 000       100,00%

            92601                  Obiekty sportowe                                                        200 000                    200 000       100,00%

                         6260       Dotacje otrzymane z funduszy celowych                 200 000                    200 000        100,00%

                                                   na finansowanie lub dofinansowanie

                                                   kosztów realizacji inwestycji i zakupów

                                                   inwestycyjnych jednostek sektora

                                                   finansów publicznych

                                                                                                       Razem               14 278 695               14 555 786        101,94%

 

 

 

 

WYKONANIE WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH

 

 

Planowane wydatki na 2005 r. stanowią ogólną kwotę 16.262.712 zł , a wykonanie za roczne stanowi kwotę 14.307.047 zł, tj. 87,97 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

 

 

Wykonanie wydatków za 2005 rok

  Dział Rozdział   Paragraf                 Treść                              Plan             Wykonanie      Procent

                                                                                                                                            wykonania

 

010                                Rolnictwo i łowiectwo                        1 865 300           1 457 258     78,12%

            01009                  Spółki wodne                                            10 800               10 688     98,96%

                         4300       Zakup usług pozostałych                            9 700                 9 656      99,55%

                         4430       Różne opłaty i składki                                1 100                 1 032      93,82%

            01010                  Infrastruktura wodociągowa                    1 849 000           1 442 620     78,02%

                                      i sanitacja wsi

                         6050       Wydatki inwestycyjne jednostek           1 193 897              787 517      65,96%

                                      budżetowych

                         6058       Wydatki inwestycyjne jednostek              452 836              452 836    100,00%

                                      budżetowych

                         6059       Wydatki inwestycyjne jednostek              202 267              202 267    100,00%

                                      budżetowych

            01030                  Izby rolnicze                                               5 500                 3 950     71,82%

 

                         2850       Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w      5 500                 3 950      71,82%

                                      wysokości  2% uzyskanych wpływów z

                                      podatku rolnego

 

400                                Wytwarzanie i zaopatrywanie w           258 300              182 371     70,60%

                                      energię elektryczną, gaz i wodę

            40002                  Dostarczanie wody                                  258 300              182 371     70,60%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                27 000               22 963      85,05%

                         4260       Zakup energii                                          118 000               98 939      83,85%

                         4270       Zakup usług remontowych                         30 000               10 770      35,90%

                         4300       Zakup usług pozostałych                           24 300               18 093      74,46%

                         4430       Różne opłaty i składki                               54 000               29 628      54,87%

                         4610       Koszty postępowania sądowego i                5 000                 1 978      39,56%

                                      prokuratorskiego

 

600                                Transport i łączność                           1 430 303           1 108 743     77,52%

            60016                  Drogi publiczne gminne                         1 430 303           1 108 743     77,52%

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne              100                      81      81,00%

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                               15                      15    100,00%

                         4170       Wynagrodzenia bezosobowe                       2 300                 2 296      99,83%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                25 000               24 836      99,34%

                         4270       Zakup usług remontowych                         31 000               29 260      94,39%

                         4300       Zakup usług pozostałych                           67 585               61 374      90,81%

                         6050       Wydatki inwestycyjne jednostek           1 304 303              990 881      75,97%

                                      budżetowych

700                                Gospodarka mieszkaniowa                     42 000               32 466     77,30%

            70005                  Gospodarka gruntami i                               42 000               32 466     77,30%

                                      nieruchomościami

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                  5 000                 1 370      27,40%

                         4260       Zakup energii                                             4 500                 3 825      85,00%

                         4270       Zakup usług remontowych                         25 000               24 989      99,96%

                         4300       Zakup usług pozostałych                            7 000                 1 849      26,41%

                         4430       Różne opłaty i składki                                   500                    433      86,60%

 

710                                Działalność usługowa                           325 200               85 791     26,38%

            71004                  Plany zagospodarowania                          257 000               36 491     14,20%

                                      przestrzennego

                         4300       Zakup usług pozostałych                         257 000               36 491      14,20%

 

            71013                  Prace geodezyjne i kartograficzne              68 200               49 300     72,29%

                                      (nieinwestycyjne)

                         4300       Zakup usług pozostałych                           68 200               49 300      72,29%

 

750                                Administracja publiczna                     2 335 101           1 937 343     82,97%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                             56 100                      56 100        100,00%              

            75011                  Urzędy wojewódzkie                                162 516              114 273     70,31%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                             56 100                      56 100        100,00%              

                         4010       Wynagrodzenia osobowe pracowników     128 620               82 214      63,92%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                             40 000                      40 000        100,00%              

                         4040       Dodatkowe wynagrodzenie roczne               6 226                 6 226    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               4 700                        4 700        100,00%              

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne          15 420               15 258      98,95%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               7 200                        7 200        100,00%              

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                          2 160                 2 147      99,40%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               1 500                        1 500        100,00%              

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                  2 900                 2 148      74,07%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                                  700                           700        100,00%              

                         4300       Zakup usług pozostałych                            5 000                 4 500      90,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               1 000                        1 000        100,00%              

                         4410       Podróże służbowe krajowe                             450                    405      90,00%

                         4440       Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń     1 740                 1 375      79,02%

                                      socjalnych

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               1 000                        1 000        100,00%              

 

            75022                  Rady gmin (miast i miast na prawach          74 940               49 611     66,20%

                                      powiatu)

                         3030       Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   64 940               43 420      66,86%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                  3 000                 2 841      94,70%

                         4300       Zakup usług pozostałych                            3 000                 2 054      68,47%

                         4410       Podróże służbowe krajowe                          1 500                    275      18,33%

                         4420       Podróże służbowe zagraniczne                   2 500                 1 021      40,84%

            75023                  Urzędy gmin (miast i miast na               2 000 195           1 749 832     87,48%

                                      prawach powiatu)

                         3020       Wydatki osobowe niezaliczone do               2 000                    508      25,40%

                                      wynagrodzeń (bez nagród)

                         4010       Wynagrodzenia osobowe pracowników  1 135 000           1 058 722      93,28%

                         4040       Dodatkowe wynagrodzenie roczne             68 435               68 435    100,00%

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne        210 600              182 340      86,58%

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                        29 900               28 196      94,30%

                         4140       Wpłaty na Państwowy Fundusz                   2 700                 1 993      73,81%

                                      Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

                         4170       Wynagrodzenia bezosobowe                     12 000               10 236      85,30%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia              129 450              104 349      80,61%

                         4260       Zakup energii                                           31 000               19 053      61,46%

                         4270       Zakup usług remontowych                         80 000                 5 681        7,10%

                         4300       Zakup usług pozostałych                         182 000              163 163      89,65%

                         4350       Zakup usług dostępu do sieci internet          5 110                 5 043      98,69%

                         4410       Podróże służbowe krajowe                        62 500               62 479      99,97%

                         4420       Podróże służbowe zagraniczne                   9 000                 2 533      28,14%

                         4430       Różne opłaty i składki                                9 500                 8 420      88,63%

                         4440       Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   31 000               28 681      92,52%

                                      socjalnych

 

            75095                  Pozostała działalność                                97 450               23 627     24,25%

                         3030       Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   22 000               20 376      92,62%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                  5 450                       0        0,00%

                         4300       Zakup usług pozostałych                           70 000                 3 251        4,64%

 

751                                Urzędy naczelnych organów władzy      42 216               41 811     99,04%

                                      państwowej, kontroli i ochrony prawa

                                      oraz sądownictwa

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                             42 216                      41 811          99,04%              

            75101                  Urzędu naczelnych organów władzy             1 111                 1 111   100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               1 111                           160        100,00%              

                                      państwowej, kontroli i ochrony prawa

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne              160                    160    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                                  160                           160        100,00%              

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                               23                      23    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                                    23                             23        100,00%              

                         4170       Wynagrodzenia bezosobowe                          928                    928    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                                  928                           928        100,00%              

            75107                  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej         25 111               24 706     98,39%

                                      Polskiej

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                             25 111                      24 706          98 39%              

                         3030       Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   15 120               14 715      97,32%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                             15 120                      14 715          97,32%              

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne              390                    390    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                                  390                           390        100,00%              

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                               55                      55    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                                    55                             55        100,00%              

                         4170       Wynagrodzenia bezosobowe                       2 263                 2 263    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               2 263                        2 263        100,00%              

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                  2 658                 2 658    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               2 658                        2 658        100,00%              

                         4300       Zakup usług pozostałych                            4 320                 4 320    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               4 320                        4 320        100,00%              

                         4410       Podróże służbowe krajowe                             305                    305    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                                  305                           305        100,00%              

            75108                  Wybory do Sejmu i Senatu                        15 994               15 994   100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                             15 995                      15 994        100,00%              

                         3030       Różne wydatki na rzecz osób fizycznych     9 180                 9 180    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               9 180                        9 180        100,00%              

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne              372                    372    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                                  372                           372        100,00%              

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                               53                      53    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                                    53                             53        100,00%              

                         4170       Wynagrodzenia bezosobowe                       2 161                 2 161    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               2 161                        2 161        100,00%              

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                  2 292                 2 292    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               2 292                        2 292        100,00%              

                         4300       Zakup usług pozostałych                            1 411                 1 411    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               1 411                        1 411        100,00%              

                         4410       Podróże służbowe krajowe                             525                    525    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                                  525                           525        100,00%              

 

754                                Bezpieczeństwo publiczne i ochrona   552 170              531 894     96,33%

                                      przeciwpożarowa

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               2 900                        2 900        100,00%              

            75411                  Komendy powiatowe Państwowej Straży     10 000               10 000   100,00%

                                      Pożarnej

                         6620       Dotacje celowe przekazane dla powiatu      10 000               10 000    100,00%

                                      na inwestycje i zakupy inwestycyjne

                                      realizowane na podstawie porozumień

                                      (umów) między jednostkami samorządu

                                      terytorialnego

            75412                  Ochotnicze straże pożarne                       539 270              518 994     96,24%

                         2820       Dotacja celowa z budżetu na                   114 625              114 625    100,00%

                                      finansowanie lub dofinansowanie zadań

                                      zleconych do realizacji stowarzyszeniom

                         3030       Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   23 000               22 822      99,23%

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne            1 600                 1 263      78,94%

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                             225                    187      83,11%

                         4170       Wynagrodzenia bezosobowe                     28 000               27 000      96,43%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia              121 000              119 823      99,03%

                         4260       Zakup energii                                           20 000               18 814      94,07%

                         4270       Zakup usług remontowych                       125 000              124 538      99,63%

                         4300       Zakup usług pozostałych                           28 620               28 081      98,12%

                         4430       Różne opłaty i składki                               12 200               12 035      98,65%

                         6050       Wydatki inwestycyjne jednostek                65 000               49 806      76,62%

                                      budżetowych

            75414                  Obrona cywilna                                           2 900                 2 900   100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               2 900                        2 900        100,00%              

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                  2 900                 2 900    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               2 900                        2 900        100,00%              

756                                Dochody od osób prawnych, od osób     65 000               62 874     96,73%

                                      fizycznych i od innych jednostek

                                      nieposiadających osobowości

                                      prawnej oraz wydatki związane z ich

                                      poborem

            75647                  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych     65 000               62 874     96,73%

                                      należności budżetowych

                         4100       Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne        55 000               54 372      98,86%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                  5 000                 4 822      96,44%

                         4610       Koszty postępowania sądowego i                5 000                 3 680      73,60%

                                      prokuratorskiego

757                                 Obsługa długu publicznego                    51 330               18 843     36,71%

            75702                  Obsługa papierów wartościowych,              51 330               18 843     36,71%

                                      kredytów i pożyczek jednostek

                                      samorządu terytorialnego

                         8070       Odsetki i dyskonto od krajowych               51 330               18 843      36,71%

                                      skarbowych papierów wartościowych

                                      oraz od krajowych pożyczek i kredytów

 

758                                Różne rozliczenia                                   25 000                       0       0,00%

            75818                  Rezerwy ogólne i celowe                            25 000                       0       0,00%

                         4810       Rezerwy                                                  25 000                       0        0,00%

 

801                                Oświata i wychowanie                       5 395 634           5 300 687     98,24%

            80101                  Szkoły podstawowe                              3 120 313           3 092 851     99,12%

                         3020       Wydatki osobowe niezaliczone do            116 236              116 147      99,92%

                                      wynagrodzeń (bez nagród)

                         3260       Inne formy pomocy dla uczniów                   2 520                 2 520    100,00%

                         4010       Wynagrodzenia osobowe pracowników  1 631 513           1 631 009      99,97%

                         4040       Dodatkowe wynagrodzenie roczne            127 080              127 074    100,00%

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne        322 606              322 597    100,00%

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                        45 209               45 202      99,98%

                         4170       Wynagrodzenia bezosobowe                       2 875                 2 671      92,90%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                68 413               64 204      93,85%

                         4240       Zakup pomocy naukowych,                       15 633               10 271      65,70%

                                      dydaktycznych i książek

                         4260       Zakup energii                                           93 000               92 673      99,65%

                         4270       Zakup usług remontowych                         97 268               97 265    100,00%

                         4300       Zakup usług pozostałych                           42 737               41 386      96,84%

                         4350       Zakup usług dostępu do sieci internet          3 800                 2 850      75,00%

                                                    w  tym wydatki na podstawie porozumień                      3 800                        2 850          75,00%              

                         4410       Podróże służbowe krajowe                          2 750                 1 860      67,64%

                         4440       Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 133 673              133 673    100,00%

                                      socjalnych

                         6050       Wydatki inwestycyjne jednostek              415 000              401 449      96,73%

                                      budżetowych

 

            80103                  Oddziały przedszkolne w szkołach           228 788              227 700     99,52%

                                      podstawowych

                         3020       Wydatki osobowe niezaliczone do             13 684               13 682      99,99%

                                      wynagrodzeń (bez nagród)

                         4010       Wynagrodzenia osobowe pracowników     150 134              150 132    100,00%

                         4040       Dodatkowe wynagrodzenie roczne             11 690               11 690    100,00%

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne          30 043               30 040      99,99%

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                          4 200                 4 200    100,00%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                  3 276                 2 930      89,44%

                         4240       Zakup pomocy naukowych,                         2 200                 2 137      97,14%

                                      dydaktycznych i książek

                         4300       Zakup usług pozostałych                            2 080                 1 719      82,64%

                         4410       Podróże służbowe krajowe                             350                      39      11,14%

                         4440       Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   11 131               11 131    100,00%

                                      socjalnych

 

            80104                  Przedszkola                                            441 904              429 553     97,21%

                         3020       Wydatki osobowe niezaliczone do             13 068               13 061      99,95%

                                      wynagrodzeń (bez nagród)

                         4010       Wynagrodzenia osobowe pracowników     217 762              217 683      99,96%

                         4040       Dodatkowe wynagrodzenie roczne             17 007               17 006      99,99%

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne          40 467               40 340      99,69%

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                          5 746                 5 745      99,98%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                18 073               17 637      97,59%

                         4220       Zakup środków żywności                          39 990               39 524      98,83%

                         4240       Zakup pomocy naukowych,                         1 377                 1 368      99,35%

                                      dydaktycznych i książek

                         4260       Zakup energii                                           14 900               14 818      99,45%

                         4270       Zakup usług remontowych                           3 000                 3 000    100,00%

                         4300       Zakup usług pozostałych                           49 340               38 400      77,83%

                         4410       Podróże służbowe krajowe                             250                      47      18,80%

                         4440       Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   20 924               20 924    100,00%

                                      socjalnych

 

            80110                  Gimnazja                                             1 205 179           1 156 221     95,94%

                         3020       Wydatki osobowe niezaliczone do             40 478               40 398      99,80%

                                      wynagrodzeń (bez nagród)

                         4010       Wynagrodzenia osobowe pracowników     594 063              590 683      99,43%

                         4040       Dodatkowe wynagrodzenie roczne             47 660               47 658    100,00%

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne        122 284              119 865      98,02%

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                        16 756               16 324      97,42%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                39 164               37 321      95,29%

                         4240       Zakup pomocy naukowych,                         3 300                 2 968      89,94%

                                      dydaktycznych i książek

                         4260       Zakup energii                                           10 506                 8 704      82,85%

                         4300       Zakup usług pozostałych                           30 086               25 322      84,17%

                         4340       Zakup usług                                           250 000              217 774      87,11%

                                      remontowo-konserwatorskich

                                      dotyczących obiektów zabytkowych

                                      będących w użytkowaniu jednostek

                                      budżetowych

                         4350       Zakup usług dostępu do sieci internet             950                    950    100,00%

                                                    w  tym wydatki na podstawie porozumień                         950                           950        100,00%              

 

                         4410       Podróże służbowe krajowe                          2 000                 1 222      61,10%

                         4440       Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   40 932               40 932    100,00%

                                      socjalnych

                         6060       Wydatki na zakupy inwestycyjne                 7 000                 6 100      87,14%

                                      jednostek budżetowych

 

            80113                  Dowożenie uczniów do szkół                    159 293              158 821     99,70%

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne            3 668                 3 668    100,00%

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                             495                    494      99,80%

                         4170       Wynagrodzenia bezosobowe                     20 164               20 163    100,00%

                         4300       Zakup usług pozostałych                         134 966              134 496      99,65%

 

            80114                  Zespoły obsługi                                       218 855              216 985     99,15%

                                      ekonomiczno-administracyjnej szkół

                         4010       Wynagrodzenia osobowe pracowników     148 245              147 359      99,40%

                         4040       Dodatkowe wynagrodzenie roczne             10 178               10 177      99,99%

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne          27 825               27 312      98,16%

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                          3 693                 3 679      99,62%

                         4170       Wynagrodzenia bezosobowe                          900                    900    100,00%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                  9 932                 9 877      99,45%

                         4260       Zakup energii                                             1 600                 1 581      98,81%

                         4300       Zakup usług pozostałych                           11 103               10 803      97,30%

                         4410       Podróże służbowe krajowe                          1 500                 1 418      94,53%

                         4440       Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń     3 879                 3 879    100,00%

                                      socjalnych

 

            80146                  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    18 502               15 756     85,16%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                  2 603                 1 200      46,10%

                         4300       Zakup usług pozostałych                           12 690               11 910      93,85%

                         4410       Podróże służbowe krajowe                          3 209                 2 646      82,46%

 

            80195                  Pozostała działalność                                 2 800                 2 800   100,00%

                         4170       Wynagrodzenia bezosobowe                          400                    400    100,00%

                         4300       Zakup usług pozostałych                            2 400                 2 400    100,00%

 

851                                Ochrona zdrowia                                  117 018              115 360     98,58%

            85111                  Szpitale ogólne                                         12 018               12 018   100,00%

                         6300       Wydatki na pomoc finansową udzielaną     12 018               12 018    100,00%

                                      między jednostkami samorządu

                                      terytorialnego na dofinansowanie

                                      własnych zadań inwestycyjnych i

                                      zakupów inwestycyjnych

 

            85154                  Przeciwdziałanie alkoholizmowi                105 000              103 342     98,42%

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne            2 000                 1 708      85,40%

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                             300                    243      81,00%

                         4170       Wynagrodzenia bezosobowe                     31 160               31 160    100,00%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                48 500               48 308      99,60%

                         4300       Zakup usług pozostałych                           23 040               21 923      95,15%

 

852                                Pomoc społeczna                               1 928 856           1 844 951     95,65%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                        1 481 676                 1 436 973          96,98%              

            85212                  Świadczenia rodzinne, zaliczka             1 460 896           1 422 468     97,37%

                                      alimentacyjna oraz składki na

                                      ubezpieczenia emerytalne i rentowe

                                      z ubezpieczenia społecznego

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                        1 460 896                 1 422 468          97,37%              

                         3110       Świadczenia społeczne                        1 394 789           1 357 097      97,30%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                        1 394 789                 1 357 097          97,30%              

                         4010       Wynagrodzenia osobowe pracowników       25 196               25 196    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                             25 196                      25 196        100,00%              

                         4040       Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  800                    800    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                                  800                           800        100,00%              

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne          26 931               26 931    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                             26 931                      26 931        100,00%              

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                             612                    612    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                                  612                           612        100,00%              

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                  6 022                 5 529      91,81%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               6 022                        6 022        100,00%              

                         4300       Zakup usług pozostałych                            4 929                 4 687      95,09%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               4 929                        4 929        100,00%              

                         4410       Podróże służbowe krajowe                             883                    883    100,00%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                                  883                           883        100,00%              

                         4440       Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń        734                    733      99,86%

                                      socjalnych

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                                  734                           734          99,86%              

 

            85213                  Składki na ubezpieczenie zdrowotne            3 800                 2 462     64,79%

                                      opłacane za osoby pobierające niektóre

                                      świadczenia z pomocy społecznej oraz

                                      niektóre świadczenia rodzinne

                         4130       Składki na ubezpieczenie zdrowotne            3 800                 2 462      64,79%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                               3 800                        2 462          64,79%              

 

            85214                  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  151 780              138 622     91,33%

                                      ubezpieczenia emerytalne i rentowe

                         3110       Świadczenia społeczne                           121 780              113 104      92,88%

                                                    w  tym wydatki na zadania zlecone                             16 980                      12 043          70,92%              

                         4330       Zakup usług przez jednostki samorządu     30 000               25 518      85,06%

                                      terytorialnego od innych jednostek

                                      samorządu terytorialnego

 

            85215                  Dodatki mieszkaniowe                               35 000               29 720     84,91%

                         3110       Świadczenia społeczne                             35 000               29 720      84,91%

 

            85219                  Ośrodki pomocy społecznej                     243 790              222 265     91,17%

                         3020       Wydatki osobowe niezaliczone do                  520                    520    100,00%

                                      wynagrodzeń (bez nagród)

                         4010       Wynagrodzenia osobowe pracowników     172 422              155 569      90,23%

                         4040       Dodatkowe wynagrodzenie roczne             12 678               12 678    100,00%

 

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne          33 760               30 284      89,70%

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                          4 630                 4 165      89,96%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                  5 680                 5 652      99,51%

                         4260       Zakup energii                                             2 000                 2 000    100,00%

                         4300       Zakup usług pozostałych                            5 000                 4 702      94,04%

                         4410       Podróże służbowe krajowe                          2 500                 2 129      85,16%

                         4440       Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń     4 600                 4 566      99,26%

                                      socjalnych

 

            85228                  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne             3 700                    800     21,62%

                                      usługi opiekuńcze

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne            1 000                       0        0,00%

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                             200                       0        0,00%

                         4170       Wynagrodzenia bezosobowe                       2 500                    800      32,00%

 

            85295                  Pozostała działalność                                29 890               28 614     95,73%

                         3110       Świadczenia społeczne                             29 890               28 614      95,73%

 

854                                Edukacyjna opieka wychowawcza         50 548               29 594     58,55%

            85415                  Pomoc materialna dla uczniów                   50 548               29 594     58,55%

                         3240       Stypendia dla uczniów                              50 548               29 594      58,55%

 

900                                Gospodarka komunalna i ochrona        785 300              659 255     83,95%

                                      środowiska

            90001                  Gospodarka ściekowa i ochrona wód          66 000               53 892     81,65%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                  5 000                    600      12,00%

                         4260       Zakup energii                                           11 000                 6 429      58,45%

                         4300       Zakup usług pozostałych                           17 000               16 799      98,82%

                         4430       Różne opłaty i składki                                3 000                    848      28,27%

                         6050       Wydatki inwestycyjne jednostek                30 000               29 216      97,39%

                                      budżetowych

 

            90002                  Gospodarka odpadami                             376 300              273 883     72,78%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                  8 000                 4 749      59,36%

                         4260       Zakup energii                                             2 200                 1 653      75,14%

                         4270       Zakup usług remontowych                         15 000                 3 279      21,86%

                         4300       Zakup usług pozostałych                           99 000               67 438      68,12%

                         4430       Różne opłaty i składki                               25 000               15 762      63,05%

                         6050       Wydatki inwestycyjne jednostek              227 100              181 002      79,70%

                                      budżetowych

 

            90004                  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    23 000               20 320     88,35%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                  2 700                      70        2,59%

                         4300       Zakup usług pozostałych                            5 300                 5 250      99,06%

                         6060       Wydatki na zakupy inwestycyjne               15 000               15 000    100,00%

                                      jednostek budżetowych

 

            90015                  Oświetlenie ulic, placów i dróg                  320 000              311 160     97,24%

                         4260       Zakup energii                                          210 000              205 920      98,06%

                         4270       Zakup usług remontowych                         75 000               74 217      98,96%

                         6050       Wydatki inwestycyjne jednostek                35 000               31 023      88,64%

                                      budżetowych

 

921                                Kultura i ochrona dziedzictwa              110 710              108 512     98,01%

                                      narodowego

            92105                  Pozostałe zadania w zakresie kultury         41 250               39 052     94,67%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                27 250               26 398      96,87%

                         4300       Zakup usług pozostałych                           14 000               12 654      90,39%

            92116                  Biblioteki                                                  69 460               69 460   100,00%

                         2480       Dotacja podmiotowa z budżetu dla             68 510               68 510    100,00%

                                      samorządowej instytucji kultury

                         4350       Zakup usług dostępu do sieci internet             950                    950    100,00%

                                                    w  tym wydatki na podstawie porozumień                         950                           950        100,00%              

 

926                                Kultura fizyczna i sport                         882 726              789 294     89,42%

            92601                  Obiekty sportowe                                    820 000              728 045     88,79%

                         6050       Wydatki inwestycyjne jednostek              820 000              728 045      88,79%

                                      budżetowych

            92605                  Zadania w zakresie kultury fizycznej i         62 726               61 249     97,65%

                                      sportu

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne              590                    585      99,15%

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                               90                      88      97,78%

                         4170       Wynagrodzenia bezosobowe                     20 875               20 354      97,50%

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                31 500               31 243      99,18%

                         4300       Zakup usług pozostałych                            9 671                 8 979      92,84%

                                                                         Razem     16 262 712     14 307 047   87,97%

 

                           - w tym wydatki na zadania zlecone             1 582 892            1 537 784       99,88%

                          - wydatki na podstawie porozumień                 5 700                    4 750        83,33%

 

 

Za 2005 rok osiągnięto nadwyżkę w kwocie 248.739 zł.

ZOBOWIĄZANIA, DOTACJE
PORĘCZENIA  I  GWARANCJE

 

- Gmina nie posiadała na koniec roku wymagalnych zobowiązań.

 

- Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

 

- Dotacja udzielona innej jednostce samorządu terytorialnego - Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Kępińskiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł.