W sprawie:
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów

Data uchwały:
2023-09-27

Numer uchwały:
XLVII/406/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2023r. poz 8793; data ogłoszenia 6.10.2023r.)

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego znak: NP-III.4131.1.525.2023.8 z dnia 17.10.2023r. orzekające nieważność Uchwały Nr XLVII/406/2023