WÓJT GMINY BARANÓW - GMINNY KOMISARZ SPISOWY

OGŁASZA NABÓR NA RACHMISTRZA TERENOWEGO

DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020

 

 

 

Na podstawie art. 20 i 21 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1728) Wójt Gminy Baranów jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza spisowego do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.  

 

1.       Udział w naborze może wziąć osoba, która spełnia wymagania niezbędne:

-   posiada ukończone 18 lat;

-   zamieszkuje na terenie gminy Baranów;

-   posiada co najmniej średnie wykształcenie;

-  posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie;

-   nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2.       Dokumenty aplikacyjne:

-   zgłoszenie zawierające dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu;

-   oświadczenie potwierdzające dane określone w art. 20 ust. 1 ustawy o powszechnym spisie rolnym – załącznik nr 1;

-   oświadczenie o spełnianiu wymogu braku skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – załącznik nr 2;

 

3.       Procedura naboru:

-   kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do Urzędu Gminy Baranów, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.

-   dane podane przez kandydatów na rachmistrzów terenowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.

 

4.       Kandydat na rachmistrza terenowego zobowiązany jest do:

-   wzięcia udziału w szkoleniu, które obejmuje przekazanie informacji o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej, zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego – szkolenia planowane są w okresie sierpień – wrzesień br.;

-   przystąpienia do egzaminu testowego kończącego szkolenie.

 

Uzyskanie co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi uprawnia do wpisu na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Kolejność na liście ustalana jest według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

 

5.       Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 

6.    Oferty należy składać w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Gminy Baranów tj.              w godz. 7:30 – 15:30 na adres:

 

                  Urząd Gminy Baranów, ul.Rynek 21, 63-604 Baranów.

 

7.       Termin zgłaszania kandydatur do dnia 28 sierpnia 2020r.

 

8.       Szczegółowych informacji udziela Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego –        

        Sekretarz Gminy Baranów - nr tel. 62 78 10 402, 517 512 946.  

 

 

/-/ Bogumiła Lewandowska-Siwek

Wójt Gminy Baranów