Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich reguluje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa z dnia 27 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.)

 

Straty w gospodarstwach rolnych szacuje komisja powołana przez Wojewodę. Komisja składa się co najmniej z 3 osób, w tym 1 przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego oraz 1 przedstawiciela izby rolniczej, mających wykształcenie wyższe albo średnie w zakresie rolnictwa, ekonomiki rolnictwa lub rybactwa albo co najmniej pięcioletni staż w prowadzeniu gospodarstwa rolnego potwierdzony przez sołtysa, z tym że w przypadku szacowania szkód w budynkach lub budowlach służących do prowadzenia działalności rolniczej co najmniej 1 osoba wchodząca w skład komisji powinna mieć wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa.

 

Komisja dokonuje:

1) oszacowania szkód w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż:

a) do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw albo

b) w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny - w przypadku szkód w środku trwałym, albo

c) w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód - w przypadku szkód spowodowanych przez powódź w budynkach.

2) dwukrotnie oszacowania szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych:

a) po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,

b) po raz drugi -  nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód

3) składa w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód protokół oszacowania szkód wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, a w przypadku protokołów zbiorczych w terminie 45 dni od dnia oszacowania szkód (w przypadku szacowania szkód w drzewach owocowych, protokół oszacowania szkód zawiera dane wynikające z oszacowania szkód dokonanego po raz drugi).