Baranów, 8 października 2012 roku

GP.6220.12.2012.MM

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Baranów

 

zawiadamia

 

o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na

 

budowie budynku produkcyjno-magazynowego” w miejscowości Jankowy.

 

Inwestor: Fabryka Mebli „WER-SAL” Kaczorowscy Sp. j.

Jankowy 1a, 63-604 Baranów

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy w Baranowie, Rynek 21, III p. pok. 302.