Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21                                

63-604 BARANÓW

 

Pismo: GP/AB/11/9/2010/5                                     BARANÓW dnia: 2010-12-21

 

                                                                                             Wg. rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BARANÓW W LATACH 2011-2012

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

USŁUGI TRANSPORTOWE I ROLNICZE ANDRZEJ RAMZA

63-611 MROCZEŃ 91

na:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BARANÓW W LATACH 2011-2012 - REJON I za cenę netto – 97,00 zł/h odśnieżania

                                                                   - 130,00 zł/h posypywania

USŁUGI TRANSPORTOWE I ROLNICZE ANDRZEJ RAMZA

63-611 MROCZEŃ 91

na:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BARANÓW W LATACH 2011-2012 - REJON II za cenę netto – 97,00 zł/h odśnieżania

                                                                     - 130,00 zł/h posypywania

Uzasadnienie wyboru: WYBRANA OFERTA JEST NAJKORZYSTNIEJSZA POD WZGLEDEM PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW ORAZ SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMOGI SIWZ

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

USŁUGI TRANSPORTOWE I ROLNICZE ANDRZEJ RAMZA

63-611 MROCZEŃ 91

(1)

  100,00

  100,00

1

PUH UNIPAK

MROCZEŃ 8 63-611 MROCZEŃ

(2)

  82,90

  82,90

2

USŁUGI TRANSPORTOWE I ROLNICZE ANDRZEJ RAMZA

63-611 MROCZEŃ 91

 (1)

  100,00

  100,00

2

PUH UNIPAK

MROCZEŃ 8 63-611 MROCZEŃ

(2)

  82,90

  82,90

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

3

KÓŁKO ROLNICZE SŁUPIA

RADOSNA 18

63-648 SŁUPIA P/KEPNEM

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

KÓŁKO ROLNICZE SŁUPIA

RADOSNA 18 

63-648 SŁUPIA P/KEPNEM

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku: Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Uzasadnienie : Zamawiający wymagał, aby oferenci biorący udział w postępowaniu posiadali odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Nie złożono dokumentu: Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia

Uzasadnienie : W celu potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, oferenci zobowiązani byli złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. W złożonej ofercie brak takiego oświadczenia. Również pomimo wezwania o uzupełnienie oferty o w/w dokumenty, oferent nie dostarczył wymaganego oświadczenia.

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.