Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

Pismo: GP/9/7/2010/28                                         BARANÓW dnia: 2010-11-16

Wg. rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

PRZEBUDOWA OBIEKTU GMINNEGO W DONABOROWIE

NA CENTRA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ -

ETAP II

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe

Ul. Jasna 11 63-604 Baranów

na:

PRZEBUDOWA OBIEKTU GMINNEGO W DONABOROWIE NA CENTRA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - ETAP II za cenę brutto - 393 655.77 zł

Uzasadnienie wyboru:

WYBRANA OFERTA JEST NAJKORZYSTNIEJSZA POD WZGLEDEM PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW ORAZ SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMOGI SIWZ

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe

Jasna 11  63-604 Baranów

(13)

  100,00

  100,00

1

Kępińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Handlu i Usług  PBK - S.A.

Młyńska 8 63-600 Kępno

(3)

  92,37

  92,37

1

FIRMA BUDOWLANA "KUBOT"

Mianowice 1K63-600 Kępno

(5)

  84,04

  84,04

1

PPHU PABLO PAWEŁ JARCZAK

TEKLINÓW 148 98-400 WIERUSZÓW

(11)

  83,15

  83,15

1

Zakład Projektowo-Budowlany  PROJEKTOBUD

Myjomice 17c 63-600 Kępno

(4)

  80,11

  80,11

1

CENTRUM BUDOWLANO-REMONTOWE

Opatów ul. POZNAŃSKA 51 63-645 ŁEKA OPATOWSKA

(6)

  77,34

  77,34

1

BRACIA MAMCZAK S.C.

ZWYCIĘSTWA 20 63-600 KEPNO

(7)

  74,94

  74,94

1

Korporacja BUDONIS SP. Z O.O.

TOWAROWA 9 63-660 KĘPNO

(2)

  74,91

  74,91

1

Przedsiębiorstwo Budowlane KAWALER

PRZEMYSŁOWA 15 63-500 OSTRZESZÓW

(10)

  68,80

  68,80

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

 

ZAKŁAD USŁUGOWO BUDOWLANY MAREK MALIK

PIECZYSKA 84

98-400 WIERUSZÓW

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

2

9

ZRU DOMEK

WALKI MŁODYCH 68

63-600 KĘPNO

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

3

12

MPM DEVELOPMENT SP. Z O.O.

PARTYZANTÓW 1

46-100 NAMYSŁOW

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

MPM DEVELOPMENT SP. Z O.O.

PARTYZANTÓW 1 

46-100 NAMYSŁOW

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Pismem nr GP/9/7/2010/22 z dnia 05.11.2010r Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełnienia stwierdzonych braków, polegających na:

- braku oświadczenia, że osoby posiadają wymagane uprawnienia,

- braku informacji o sposobie dysponowania osobami, które będą realizować zamówienie,

- braku aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

co wynikało bezpośrednio z pkt.7.1 SIWZ.

W wyznaczonym terminie Oferent nie dostarczył informacji o sposobie dysponowania osobami, które będą realizować zamówienie zaś  informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawiona została z datą 08.11.2010r co narusza postanowienia art. 26 ust.3 ustawy Pzp a mianowicie, że  "... Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert".

Tym samym Oferent nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2

ZAKŁAD USŁUGOWO BUDOWLANY MAREK MALIK

PIECZYSKA 84 

98-400 WIERUSZÓW

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Pismem nr GP/9/7/2010/16 z dnia 05.11.2010r Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełnienia stwierdzonych braków, polegających na:

- braku oświadczenia, że osoby posiadają wymagane uprawnienia,

- braku informacji o sposobie dysponowania osobami, które będą realizować zamówienie,

- braku aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

co wynikało bezpośrednio z pkt.7.1 SIWZ.

W wyznaczonym terminie Oferent nie dostarczył oświadczenia, że osoby posiadają wymagane uprawnienia oraz aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Tym samym Oferent nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3

ZRU DOMEK

WALKI MŁODYCH 68 

63-600 KĘPNO

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Pismami  nr GP/9/7/2010/ z dnia 05.11.2010r i 12.11.2010r Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełnienia stwierdzonych braków, polegających na:

- braku dokumentu - wykaz osób

- braku dokumentu - oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia

- braku dokumentu - opłacona polisa

- braku dokumentu - aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

- braku dokumentu - wykaz robót budowanych

co wynikało bezpośrednio z pkt.7.1 SIWZ oraz warunków udziału w postępowaniu.

W wyznaczonym terminie Oferent nie dostarczył w/w dokumentów. Tym samym Oferent nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

WÓJT

 

 

mgr inż. Jan Sarnowski