Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

 

 

 

Pismo: GP/9/8/2010/4                                                                   BARANÓW dnia: 2010-10-26

 

 

 

                                                                                                             Wg. rozdzielnika

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiającybył zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

 

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY PRZY TORACH W BARANOWIE,

z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 

UZASADNIENIE

 

 Zamawiający przeznaczył na finansowanie przedmiotowego zadania kwotę brutto - 438.959,93 zł. Powyższa kwota wynika zarówno z kosztorysu inwestorskiego jak i  zestawienia rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 z działania "Odnowa i rozwój wsi". Kwota zaproponowana w ofercie wynosi brutto - 495.245,84 zł i przekracza wielkość środków przeznaczonych na finansowanie zadania, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty środków do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

                                                                                                                      WÓJT

 

                                                                                                           mgr inż. Jan Sarnowski