Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

Pismo: GP/7/8/2010/21                                             BARANÓW dnia: 2010-10-11

 

Wg. rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

UDZIELENIE GMINIE BARANÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 8.300.000,00 ZŁ NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2010 ROKU

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

BRE BANK SA

62-800 KALISZ ul. SZOPENA 26/28

na:

UDZIELENIE GMINIE BARANÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 8.300.000,00 ZŁ NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2010 ROKU za cenę 1 260 056.58 zł

Uzasadnienie wyboru:

WYBRANA OFERTA JEST NAJKORZYSTNIEJSZA POD WZGLEDEM PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW ORAZ SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMOGI SIWZ

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

BRE BANK SA

SZOPENA 26 /2862-800 KALISZ

(1)

  100,00

  100,00

1

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BOGUSŁAWSKIEGO 2 62-800 KALISZ

(3)

  99,77

  99,77

1

BANK PKO S.A.

ROOSVELTA 18 60-829 POZNAŃ

(4)

  99,32

  99,32

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

2

GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A.

SZARYCH SZEREGÓW 23 /A

60-462 POZNAŃ

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A.

SZARYCH SZEREGÓW 23 /A

60-462 POZNAŃ

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku dokumentu: Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

Uzasadnienie : Zgodnie z pkt.7.2 lp.5 SIWZ Zamawiający żądał od Wykonawców przedłożenia aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy. Dołączone do oferty dokumenty z KRK dotyczyły tylko części osób wymienionych w dziale 2 podrubryka 1 wypisu z KRS 0000147089, zaś art. 24 ust. 1 pkt. 8 mówi "osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego". Pomimo wezwania do uzupełnienia oferty, wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedłożył wymaganych dokumentów.

Brak poprawności merytorycznej

Uzasadnienie : Zgodnie z szczegółowym opisem tematu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ, Zamawiający nie dopuszczał zastosowania przez Wykonawcę m.in. prowizji. Na formularzu oferty z dnia 31.08.2010r w pkt. 1 lit. c istnieje zapis "jednorazowa prowizja w wysokości 0,25% od kwoty 8 300 000 zł tj. 20 750,00 zł..." co jest niezgodne z warunkami przetargu.

Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.