Wójt Gminy Baranów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

 

Pismo: GP/8/11/2010/6                                              BARANÓW dnia: 2010-09-24

 

                                                                                          Wg. rozdzielnik

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie przetarg nieograniczony na:

WYTWARZANIE I DOSTAWA JEDNODANIOWEGO POSIŁKU SZKOLNEGO DLA 4 SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BARANÓW W OKRESIE III-IV/2010

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

RESTAURACJA "BARTEK"

63-645 SŁUPIA P/KĘPNEM ul. KATOWICKA 6

na:

WYTWARZANIE I DOSTAWA JEDNODANIOWEGO POSIŁKU SZKOLNEGO DLA 4 SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BARANÓW W OKRESIE III-IV/2010 za cenę brutto       17 328.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

WYBRANA OFERTA JEST NAJKORZYSTNIEJSZA POD WZGLEDEM PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW ORAZ SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMOGI SIWZ

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

RESTAURACJA "BARTEK"

KATOWICKA 6 63-645 SŁUPIA P/KĘPNEM

(4)

  100,00

  100,00

1

ZAKŁAD USŁUG SOCJALNYCH

P.WAWRZYNIAKA 34 63-600 KĘPNO

(3)

  97,94

  97,94

1

DWÓR USTRONIE

TRZEBIEŃ 73 63-645 ŁEKA OPATOWSKA

(1)

  97,44

  97,44

1

AGROPAK EDWARD MADZIARA

POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 77 98-300 WIELUŃ

(2)

  81,61

  81,61

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

5

ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY KARSTEM

JANKOWY 55

63-604 BARANÓW

Art. 89. ust.1 pkt. 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY KARSTEM

JANKOWY 55 

63-604 BARANÓW

Art. 24 ust. 2 pkt. 4

W toku oceny ofert Komisja przetargowa stwierdziła, że do złożonej oferty, Oferent - Zakład Wielobranżowy "KARSTEM" Jankowy 55 jako dokument potwierdzający spełnianie warunku uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności dołączył zaświadczenie z PPIS o wpisie do rejestru zakładów wystawione lecz na firmę Motel MS Teresa Stempin, Piotr Stempin Spółka Jawna, Stacje Paliw "S". Pismem GP/8/11/2010/2 z dnia 16.09.2010r Zamawiający wezwał Oferenta do dostarczenia poprawnego dokumentu, wyznaczając termin uzupełnienia na dzień 23.09.2010r do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego nie zostały złożone żadne z wymaganych dokumentów uzupełniających.

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.