Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

Pismo: GP/7/8/2010/14                                                               BARANÓW dnia: 2010-09-13

Wg. rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie przetarg nieograniczony na:

UDZIELENIE GMINIE BARANÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 8.300.000,00 ZŁ NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2010 ROKU

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

62-800 KALISZ UL. BOGUSŁAWSKIEGO 2

na:

UDZIELENIE GMINIE BARANÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 8.300.000,00 ZŁ NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2010 ROKU za cenę 1 262 940.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

WYBRANA OFERTA JEST NAJKORZYSTNIEJSZA POD WZGLEDEM PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW ORAZ SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMOGI SIWZ

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BOGUSŁAWSKIEGO 2

62-800 KALISZ

(3)

  100,00

  100,00

1

BANK PKO S.A.

ROOSVELTA 18

60-829 POZNAŃ

(4)

  99,55

  99,55

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1

BRE BANK SA

SZOPENA 26 /28

62-800 KALISZ

Art. 89. ust.1 pkt. 6

Zgodnie z zapisami ogłoszenia o przetargu oraz SIWZ wraz z załącznikami, Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani byli złożyć ofertę podającą cenę ofertową (łączny koszt kredytu) zawierającą: koszt odsetek, marżę i jednorazową prowizję. W załączniku do SIWZ - szczegółowy opis tematu zamówienia, Zamawiający wykluczył zastosowanie prowizji. W dniu 02.09.2010r BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny w Kaliszu złożył ofertę z ceną ofertową (łączny koszt kredytu) w wysokości 1.243.713,97 zł, w tym: koszt odsetek - 1.243.713,97 zł, marża w wysokości 0,56 p.p., jednorazowa prowizja w wysokości 0,00%. W toku prac Komisji przetargowej stwierdzono rozbieżność pomiędzy wartością ceny ofertowej (łączny koszt kredytu) podanej przez BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny w Kaliszu a własnymi analizami. W związku z powyższym pismem GP/7/8/2010/10 z dnia 08.09.2010r Wójt Gminy Baranów wezwał BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny w Kaliszu do złożenia wyjaśnień w kwestii kalkulacji ceny ofertowej (łączny koszt kredytu) prosząc o szczegółową kalkulację ceny ofertowej (łączny koszt kredytu). W dniu 10.09.2010r pismem BRE/OK./KAL/447/2010 BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny w Kaliszu złożył szczegółową kalkulację ceny ofertowej  oraz wyjaśnienia, z której wynika, że w złożonej ofercie "omyłkowo nie uwzględniono ... odsetek za okres od 01.03.2014r. do 30.04.2014r." co spowodował zaniżenie ceny ofertowej (łączny koszt kredytu) o kwotę 16.342,61zł. Prawidłowa cena ofertowa (łączny koszt kredytu) powinna wynosić 1.260.056,58zł. Popełniony błąd w żaden sposób nie wypełnia żadnej z przesłanek określonych w art. 87 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie jest omyłką pisarską, nie jest omyłką rachunkową gdyż "omyłkowo nie uwzględniono ... odsetek za okres od 01.03.2014r. do 30.04.2014r.", nie jest inną omyłką polegającą na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty. W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 zobowiązany był odrzucić ofertę, gdyż zawiera błędy w obliczeniu ceny.

2

2

GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A.

SZARYCH SZEREGÓW 23 /A

60-462 POZNAŃ

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A.

SZARYCH SZEREGÓW 23 /A

60-462 POZNAŃ

Art. 24 ust. 2 pkt. 4

Nie spełniono warunku dokumentu: Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy

Uzasadnienie : Zgodnie z pkt.7.2 lp.5 SIWZ Zamawiający żądał od Wykonawców przedłożenia aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy. Dołączone do oferty dokumenty z KRK dotyczyły tylko części osób wymienionych w dziale 2 podrubryka 1 wypisu z KRS 0000147089, zaś art. 24 ust. 1 pkt. 8 mówi "osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego". Pomimo wezwania do uzupełnienia oferty, wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedłożył wymaganych dokumentów.

Brak poprawności merytorycznej

Uzasadnienie : Zgodnie z szczegółowym opisem tematu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ, Zamawiający nie dopuszczał zastosowania przez Wykonawcę m.in. prowizji. Na formularzu oferty z dnia 31.08.2010r w pkt. 1 lit. c istnieje zapis "jednorazowa prowizja w wysokości 0,25% od kwoty 8 300 000 zł tj. 20 750,00 zł..." co jest niezgodne z warunkami przetargu.

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. po dniu 23.09.2010r

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.