Baranów: DOWÓZ (Z ODWOZEM) UCZNIÓW DO SZKÓŁ (ZE SZKÓŁ) W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W DNI ZAJĘĆ SZKOLNYCH
Numer ogłoszenia: 270682 - 2010; data zamieszczenia: 31.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200890 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Baranów, Rynek 21, 63-604 Baranów, woj. wielkopolskie, tel. 062 7810400, faks 062 7810405.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ (Z ODWOZEM) UCZNIÓW DO SZKÓŁ (ZE SZKÓŁ) W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W DNI ZAJĘĆ SZKOLNYCH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: DOWÓZ (Z ODWOZEM) UCZNIÓW DO SZKÓŁ (ZE SZKÓŁ) W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W DNI ZAJĘĆ SZKOLNYCH - 3 TRASY.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: DOWÓZ (Z ODWOZEM) UCZNIÓW DO SZKÓŁ (ZE SZKÓŁ) W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W DNI ZAJĘĆ SZKOLNYCH - TRASA I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ, BATOREGO 35, 63-400 OSTRÓW WLKP., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91289,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 51454,21

  • Oferta z najniższą ceną: 51454,21 / Oferta z najwyższą ceną: 51454,21

  • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: DOWÓZ (Z ODWOZEM) UCZNIÓW DO SZKÓŁ (ZE SZKÓŁ) W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W DNI ZAJĘĆ SZKOLNYCH - TRASA III

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ, BATOREGO 35, 63-400 OSTRÓW WLKP., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31385,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 31043,89

  • Oferta z najniższą ceną: 31043,89 / Oferta z najwyższą ceną: 31043,89

  • Waluta: PLN.