Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

 

Pismo: GP/4/1/2010/9                                                   BARANÓW dnia: 2010-06-01

                                                                                        Wg. rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W "NOWYM" MROCZENIU

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PIWiOŚ SP. Z O.O.

56-400 OLEŚNICA ul. POŁUDNIOWA 1

na:

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W "NOWYM" MROCZENIU za cenę brutto - 2 880 268.31 zł

Uzasadnienie wyboru:

WYBRANA OFERTA JEST NAJKORZYSTNIEJSZA POD WZGLEDEM PRZYJETYCH KRYTERIÓW A TAKŻE SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMOGI SIWZ

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

PIWiOŚ SP. Z O.O.

POŁUDNIOWA 1 ,56-400 OLEŚNICA

(3)

  100,00

  100,00

1

ATA TECHNIK SP.J.

OSIEDLE CECHOWE 31 , 64-840 BUDZYŃ

(2)

  99,83

  99,83

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: NIE DOTYCZY

 

Zamawiający wykluczył z postępowania: NIE DOTYCZY

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający wyznacza datę podpisania umowy po dniu 07.06.2010r

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                WÓJT GMINY

                             mgr inż. Jan Sarnowski