Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

Pismo: GP/4/13/2010/4                                        BARANÓW dnia: 2010-05-25

Wg. rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 852540 RELACJI

GRĘBANIN-BARANÓW I REMONT DROGI GMINNEJ NR 852539

BARANÓW (LISINY) W GMINIE BARANÓW

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

63-600 Kępno ul. Przemysłowa 8

na:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 852540 RELACJI GRĘBANIN-BARANÓW I REMONT DROGI GMINNEJ NR 852539 BARANÓW (LISINY) W GMINIE BARANÓW za cenę brutto - 3 439 670.60

Uzasadnienie wyboru: WYBRANA OFERTA JEST NAJKORZYSTNIEJSZA POD WZGLEDEM PRZYJETYCH KRYTERIÓW A TAKŻE SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMOGI SIWZ

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

Przemysłowa 8 63-600 Kępno

(2)

  100,00

  100,00

1

PBD S.A.

NOSKOWSKA 3-5 62-800 KALISZ

(3)

  91,95

  91,95

1

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „CARBON”

KUSOCIŃSKIEGO 1 /a 56-500 SYCÓW

(1)

  89,13

  89,13

1

DROG-BUD SP. Z O.O.

LUBOJENKA UL PROSTA 88 /90

42-209 CZĘSTOCHOWA

(4)

  81,34

  81,34

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: NIE DOTYCZY

Zamawiający wykluczył z postępowania: NIE DOTYCZY

Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

  

Z-CA WÓJTA

 

 

 mgr inż. Jan Tyc