Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

 

Pismo: GP/2/5/2010/11                                     BARANÓW dnia: 2010-04-07

 

 

                                                                                      Wg. rozdzielnika

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W "NOWYM" MROCZENIU,

z powodu: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 UZASADNIENIE

W dniu 31.03.2010r Zamawiający pismem GP/2/5/2010/7 powiadomił oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. W dniu  06.04.2010r w związku z przeprowadzoną kontrolą wewnętrzną, stwierdzono błąd w prowadzonym postępowaniu polegający na niewykluczeniu z postępowania oferty firmy PIWiOŚ Sp. z o.o.o. z Oleśnicy z powodu złożenia nieprawidłowego dokumentu.

Pismem GP/2/5/2010/10 z dnia 06.04.2010r Zamawiający wykluczył a następnie odrzucił ofertę firmy PIWiOŚ Sp. z o.o. z Oleśnicy.

W związku z powyższym w prowadzonym postępowaniu pozostała jedynie ważna oferta firmy SOBET S.A. z Brzegu, opiewająca na kwotę brutto 3.578.218,87 zł. Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia przeznaczył kwotę brutto 3.000.006,06 zł i nie może jej zwiększyć.

Tym samym należało orzec jak w sentencji zawiadomienia.

 

                                                                                                  WÓJT

 

                                                                                     mgr inż. Jan Sarnowski