Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

Pismo: GP/2/5/2010/7                                                                            BARANÓW dnia: 2010-03-31

Wg. rozdzielnika

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W "NOWYM" MROCZENIU

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PIWiOŚ SP. Z O.O.

Ul. POŁUDNIOWA 1, 56-400 OLEŚNICA

na:

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W "NOWYM" MROCZENIU za cenę brutto - 2 990 071.10

Uzasadnienie wyboru:

WYBRANA OFERTA JEST NAJKORZYSTNIEJSZA POD WZGLĘDEM PRZYJETYCH KRYTERIÓW ORAZ SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WARUNKI

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

PIWiOŚ SP. Z O.O.

Ul. POŁUDNIOWA 1 56-400 OLEŚNICA

(1)

  100,00

  100,00

1

SOBET S.A.

Ul. STAROBRZESKA 67 49-305 BRZEG

(2)

  83,56

  83,56

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

3

ATA TECHNIK SP.J.

OSIEDLE CECHOWE 31

64-840 BUDZYŃ

Art. 89. ust.1 pkt 2 –treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

W SIWZ w pkt. 16.2 Zamawiający w sposób jednoznaczny określił, że Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 m-cy od dnia odbioru końcowego. W ofercie złożonej w dniu 18.03.2010r Wykonawca  na formularzu oferty (data 17.03.2010r) w pkt. 8 oświadczył, że "na przedmiotowe roboty udzielamy 30 dni gwarancji".

 

Zamawiający wykluczył z postępowania: Nie dotyczy

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający informuje, że planuje zawrzeć umowę po dniu 14.04.2010r.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.