OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

RYNEK 21 ,

63-604 BARANÓW, woj. wielkopolskie,

tel. (062)78-10-409, fax (062)78-10-405,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na WYTWARZANIE I DOSTAWA JEDNODANIOWEGO POSIŁKU SZKOLNEGO DLA 4 SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BARANÓW W OKRESIE II-IV/2010.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

AGROPAK EDWARD MADZIARA

98-300 WIELUŃ, ul. POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ    77

Cena oferty brutto - 16 992.00

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

AGROPAK EDWARD MADZIARA

98-300 WIELUŃ ul. POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ    77

Cena oferty brutto - 16 992.00

Uzasadnienie wyboru:

WYBRANA OFERTA JEST NAJKORZYSTNIEJSZA POD WZGLEDEM PRZYJETYCH KRYTERIÓW A TAKŻE SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMOGI SIWZ

Zadania unieważnione: Nie dotyczy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

AGROPAK EDWARD MADZIARA

POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 77 , 98-300 WIELUŃ

(5)

  100,00

  100,00

2

AGROPAK EDWARD MADZIARA

POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 77 98-300 WIELUŃ

(5)

  100,00

  100,00

2

ZAKŁAD USŁUG SOCJALNYCH

P.WAWRZYNIAKA 34 63-600 KĘPNO

(1)

  96,33

  96,33

2

LEŚNY OŚRODEK NAUKOWO-EDUKACYJNY

NOWA WIEŚ 1 /A 62-620 TRZCINICA

(2)

  94,40

  94,40

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

3

RESTAURACJA "BARTEK"

KATOWICKA 6

63-645 SŁUPIA P/KĘPNEM

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

RESTAURACJA "BARTEK"

KATOWICKA 6 

63-645 SŁUPIA P/KĘPNEM

Art. 24 ust. 2 pkt 4

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu jakim jest wiedza i doświadczenie, Zamawiający żądał od Oferentów przedłożenia "Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - minimum jedno zlecenie obejmujące świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia, dla placówki oświatowej jaką jest szkoła". W złozonej wdniu 1.02.2009r ofercie taki wykaz nie został załączony.

 

 

BARANÓW dnia: 2010-02-01