Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

Pismo: GP/12/7/2009/29                                        BARANÓW dnia: 2010-02-26

Wg.rozdzielnika

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

PRZEBUDOWA OBIEKTÓW GMINNYCH W ŁĘCE MROCZEŃSKIEJ NA CENTRA

AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - ETAP I

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PPHU PABLO PAWEŁ JARCZAK

TEKLINÓW 148, 98-400 WIERUSZÓW

na:

PRZEBUDOWA OBIEKTÓW GMINNYCH W ŁĘCE MROCZEŃSKIEJ NA CENTRA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - ETAP I za cenę brutto - 399 730.53

Uzasadnienie wyboru:

WYBRANA OFERTA JEST NAJKORZYSTNIEJSZA POD WZGLEDEM PRZYJETYCH KRYTERIÓW A TAKŻE SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMOGI SIWZ

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

PPHU PABLO PAWEŁ JARCZAK

TEKLINÓW 148 , 98-400 WIERUSZÓW (7)

  100,00

  100,00

1

BRACIA MAMCZAK S.C.

ZWYCIĘSTWA 20 , 63-600 KEPNO (2)

  93,75

  93,75

1

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO STANISŁAW KEMPA

HANULIN UL. KWIATOWA 16 , 63-600 KĘPNO(8)

  89,34

  89,34

1

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY MARIAN HĄDZEL

WROŃCZYŃSKA 12 46-300 OLESNO(1)

  86,26

  86,26

1

CENTRUM BUDOWLANO-REMONTOWE

POZNAŃSKA 51 , 63-645 ŁEKA OPATOWSKA (6)

  84,59

  84,59

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

3

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY WALENTY ANDERS

BRONIEWSKIEGO 33

56-500 SYCÓW

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

2

4

Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe

Jasna 11

63-604 Baranów

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

3

5

Zakład Projektowo-Budowlany  PROJEKTOBUD

Wrocławska 2

63-600 Kępno

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

4

9

FIRMA BUDOWLANA "KUBOT"

MIANOWICE 1K

63-600 KEPNO

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

5

10

ANBUD ANDRZEJ BRYZA

MALINOWA 28

46-100 NAMYSŁÓW

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

6

11

ZAKŁAD USŁUGOWO BUDOWLANY MAREK MALIK

PIECZYSKA 84

98-400 WIERUSZÓW

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

ANBUD ANDRZEJ BRYZA

MALINOWA 28 

46-100 NAMYSŁÓW

Art. 24 ust. 1 pkt 10

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Przebudowę obiektów gminnych na centra aktywności społeczno-kulturalnej - etap I" ukazało się w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 21.12.2009r pod nr 437314-2009, a na stronie Urzędu Gminy w Baranowie w dniu 22.12.2009r gdzie również została zamieszczona SIWZ. Z treści każdego z tych dokumentów jednoznacznie wynikało, że w celu potwierdzenia swej zdolności technicznej każdy z oferentów zobowiązany był:

- wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia w określonej formie wraz z stosownymi uprawnieniami tych osób,

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

W dniu 12.01.2010r po otwarciu ofert, Komisja przetargowa w toku prowadzonych prac stwierdziła, że Konsorcjum firm: ANBUD Andrzej Bryza, ul. Malinowa 28, 46-100 Namysłów i ZRU "DOMEK" Barbara Chwołka, ul. Walki Młodych 68, 63-600 Kępno nie złożyło w swej ofercie m.in. wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia oraz wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający pismem GP/12/7/2009 z dnia 12.01.2010r. zwrócił się do w/w oferenta o uzupełnienie braków m.in. w zakresie dostarczenia wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia oraz wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wskazując w uzasadnieniu żądania "Brak informacji nt. osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia oraz wykonanych robót budowlanych". W piśmie tym Zamawiający poinformował również oferenta, że złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłyną termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert. Termin uzupełnienia Zamawiający wyznaczył do dnia 18.01.2010r.

W dniu 18.01.2010r konsorcjum firm: ANBUD Andrzej Bryza, ul. Malinowa 28, 46-100 Namysłów i ZRU "DOMEK" Barbara Chwołka, ul. Walki Młodych 68, 63-600 Kępno złożyło pismo w treści informujące o przedłożeniu wymaganych do uzupełnienia dokumentów dotyczących m.in. zdolności technicznej dołączając:

- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (...) wykazując w nim jednego pracownika firmy DOMEK jako kierownika budowy,

- pusty druk "Zrealizowane przedsięwzięcia".

Żaden z powyższych dołączonych do pisma z dnia 18.01.2010r dokumentów nie został opatrzony datą.

W związku z powyższym Komisja przetargowa postanowiła wykluć z przedmiotowego postępowania Konsorcjum firm: ANBUD Andrzej Bryza, ul. Malinowa 28, 46-100 Namysłów i ZRU "DOMEK" Barbara Chwołka, ul. Walki Młodych 68, 63-600 Kępno gdyż Konsorcjum nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3.

2

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY WALENTY ANDERS

BRONIEWSKIEGO 33

56-500 SYCÓW

W związku z wpłynięciem  protestu w prowadzonym postępowaniu, a tym samym wydłużeniem procesu udzielania zamówienia publicznego poza termin ważności złożonych ofert, Zamawiający pismem GP/12/7/2009/20 z dnia 04.02.2010r wezwał Oferentów do przedłużenia ważności wadiów do dnia 01.03.2010r. W przypadku Oferentów, którzy wnieśli wadium w pieniądzu Zamawiający poprosił ich o złożenie oświadczeń o przedłużeniu ważności swoich wadiów również do dnia 01.03.2010r. Jako termin przekazania informacji o przedłużeniu ważności wadiów, Zamawiający wyznaczył dzień 11.02.2010r. Do dnia 18.02.2010r nie wpłynęła od Państwa informacja o przedłużeniu wadia.

W związku z powyższym Komisja przetargowa postanowiła wykluć z przedmiotowego postępowania Oferenta na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4.

3

Zakład Projektowo-Budowlany  PROJEKTOBUD

Wrocławska 2

63-600 Kępno

W związku z wpłynięciem  protestu w prowadzonym postępowaniu, a tym samym wydłużeniem procesu udzielania zamówienia publicznego poza termin ważności złożonych ofert, Zamawiający pismem GP/12/7/2009/20 z dnia 04.02.2010r wezwał Oferentów do przedłużenia ważności wadiów do dnia 01.03.2010r. W przypadku Oferentów, którzy wnieśli wadium w pieniądzu Zamawiający poprosił ich o złożenie oświadczeń o przedłużeniu ważności swoich wadiów również do dnia 01.03.2010r. Jako termin przekazania informacji o przedłużeniu ważności wadiów, Zamawiający wyznaczył dzień 11.02.2010r. Do dnia 18.02.2010r nie wpłynęła od Państwa informacja o przedłużeniu wadia.

W związku z powyższym Komisja przetargowa postanowiła wykluć z przedmiotowego postępowania Oferenta na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4.

4

FIRMA BUDOWLANA "KUBOT"

MIANOWICE 1K

63-600 KEPNO

W związku z wpłynięciem  protestu w prowadzonym postępowaniu, a tym samym wydłużeniem procesu udzielania zamówienia publicznego poza termin ważności złożonych ofert, Zamawiający pismem GP/12/7/2009/20 z dnia 04.02.2010r wezwał Oferentów do przedłużenia ważności wadiów do dnia 01.03.2010r. W przypadku Oferentów, którzy wnieśli wadium w pieniądzu Zamawiający poprosił ich o złożenie oświadczeń o przedłużeniu ważności swoich wadiów również do dnia 01.03.2010r. Jako termin przekazania informacji o przedłużeniu ważności wadiów, Zamawiający wyznaczył dzień 11.02.2010r. Do dnia 18.02.2010r nie wpłynęła od Państwa informacja o przedłużeniu wadia.

W związku z powyższym Komisja przetargowa postanowiła wykluć z przedmiotowego postępowania Oferenta na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4.

5

ZAKŁAD USŁUGOWO BUDOWLANY MAREK MALIK

PIECZYSKA 84

98-400 WIERUSZÓW

W związku z wpłynięciem  protestu w prowadzonym postępowaniu, a tym samym wydłużeniem procesu udzielania zamówienia publicznego poza termin ważności złożonych ofert, Zamawiający pismem GP/12/7/2009/20 z dnia 04.02.2010r wezwał Oferentów do przedłużenia ważności wadiów do dnia 01.03.2010r. W przypadku Oferentów, którzy wnieśli wadium w pieniądzu Zamawiający poprosił ich o złożenie oświadczeń o przedłużeniu ważności swoich wadiów również do dnia 01.03.2010r. Jako termin przekazania informacji o przedłużeniu ważności wadiów, Zamawiający wyznaczył dzień 11.02.2010r. Do dnia 18.02.2010r nie wpłynęła od Państwa informacja o przedłużeniu wadia.

W związku z powyższym Komisja przetargowa postanowiła wykluć z przedmiotowego postępowania Oferenta na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4.

6

Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe

Jasna 11

63-604 Baranów

Złożona oferta  nie spełnia  warunków udziału w postępowaniu gdyż oferent nie posiada uprawnień do wykonywania części przedmiotu zamówienia tj. instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych

 

Jednocześnie informujemy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonej w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Z-CA WÓJTA

/-/ mgr inż. Jan Tyc