OGŁOSZENIE  WÓJTA  GMINY  BARANÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów w części dotyczącej wsi sołeckich: Baranów, Mroczeń, Joanka, Łęka Mroczeńska, Grębanin, Żurawiniec, Marianka Mroczeńska

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635, Dz. U. z 2007r. Nr 127 poz. 880) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów części dotyczącej wsi sołeckich: Baranów, Mroczeń, Joanka, Łęka Mroczeńska, Grębanin, Żurawiniec, Marianka Mroczeńska w dniach od 03.10.2008 do dnia 04.11.2008r w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Rynek 21, 63-604 Baranów w godzinach od 8.30 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.10.2008r. w Urzędzie Gminy w Baranowie, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Rynek 21, 63-604 Baranów o godzinie 12.00.

Zgodnie z art.11 ustawy , osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Baranów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości , której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2008 r.

 

 

 

                                               Wójt Gminy Baranów

                                         /-/mgr inż. Jan Sarnowski