Symbol:


Wydział:


Podstawa prawna:
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców,
- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 8 sierpnia 2023r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Opłaty:
Zaświadczenie o prawie do głosowania jest bezpłatne.
Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania jest bezpłatne.


Termin odpowiedzi:
Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymasz natychmiast po złożeniu wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów
Dowolny organ gminy (bez względu na miejsce zamieszkania wyborcy lub ujęcia w spisie wyborców).
Zaświadczenie o prawie do głosowania może otrzymać każdy wyborca (nawet niezameldowany i nieujęty w obwodzie głosowania lub w spisie wyborców) w Baranowie:
Urząd Gminy Baranów
Rynek 21
63-604 Baranów


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Zaświadczenie o prawie do głosowania wydane do wyborów do Sejmu i Senatu dotyczy z mocy prawa również referendum wyznaczonego na 15 października 2023 r. Wydawane jest tylko JEDNO zaświadczenie o prawie do głosowania i na jego podstawie można głosować w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum.
Jeśli wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 12 października 2023 r. (w godz. pracy Urzędu).
Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania przygotuj:
- dowód osobisty (także mDowód) lub paszport;
- wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (wniosek musi zostać podpisany przez wyborcę nawet jeśli zaświadczenie odbiera pełnomocnik);
- pisemne/wyraźne upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 15 października 2023 r., jeśli zaświadczenie odbiera pełnomocnik.


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania