Postępowanie, prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.) w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1, na roboty budowlane pn.:

 

„Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną oraz

 z zagospodarowaniem terenu w Mroczeniu”

 

Jest prowadzone na stronie miniportalu pod adresem:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/220bfa63-db6d-448c-9672-1ecca36a5dcf