Symbol:
EL.DO

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. Poz. 5 )
- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Poz. 1017 ze. zm.).


Opłaty:
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej

Termin odpowiedzi:
Wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum załatwia się bezpośrednio po złożeniu wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Ewidencja Ludności

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Wyborca na własny wniosek wniesiony do Urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 20 października 2015 r. może być dopisany do spisu wyborców w dowolnym obwodzie głosowania.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym urzędu), z zastrzeżeniem, iż datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do urzędu gminy, a nie data jego nadania.

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej pod warunkiem opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym E- Puap.
(Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu albo zwykłej poczty -mail).
.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego Ewidencja Ludności w Baranowie
Rynek 21, pok. 102
Godziny pracy:
w poniedziałki od 10:00 - 18:00
we wtorki, środy, czwartki i piątki od 8:00 - 16:00


Dokumenty
  • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (wymagany)