Kogo dotyczy

Obywatele

Czas realizacji

Do 1 miesiąca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Załączniki do wniosku: 1. Protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy według cen sprzedaży sporządzony dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych, 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne

Opłaty

1.Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł. 2.Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty). Opłata za wydanie zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych wynosi: - 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, - 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa, - 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)