Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

 

 BARANÓW dnia: 2010-07-23

 

Pismo: GP/6/5/2010/7                                                                       

 

Wg. rozdzielnika

 

 Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Zamawiającybył zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

UDZIELENIE GMINIE BARANÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 8.300.000,00 ZŁ NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2010 ROKU

 

z powodu: wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 i art. 43 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobligowany był do publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku nie przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 2 umowa podlega unieważnieniu. W związku z powyższym, że w przedmiotowym postępowaniu ma miejsce powyższa sytuacja, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.