Symbol:


Wydział:
Referat Organizacyjny

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski;
Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca
Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę (wniosek) we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.Jednostka odpowiadająca:
Sekretarz Gminy Baranów

Tryb odwoławczy:
Skargi i wnioski są rozpatrywane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu.
Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.Uwagi:
Skargi (wnioski) mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej, na adres:
Urząd Gminy Baranów
ul. Rynek 21, 63-604 Baranów
- w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu i potwierdzone przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu
Formularze zamieszczone są na platformie e-PUAP z wykorzystaniem przez wnoszącego podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP
- pocztą elektroniczną na adres obsługiwany przez Urząd Gminy Baranów:
e-mail: gmina@baranow.pl
- ustnie do protokołu :
Sekretarz Gminy Baranów
Ze skargą/wnioskiem może wystąpić każdy w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

W przypadku zgłoszenia skargi (wniosku) ustnie do protokołu, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Obowiązek rejestrowania skarg i wniosków, które wpłynęły do UG w rejestrze ogólnym prowadzonym przez Sekretariat.

Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Skargi i wnioski zarówno te nadsyłane na piśmie (pocztą) jak i drogą elektroniczną, w tym e-mailem powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek oraz określenie jego adresu tj. nazwy miejscowości, ulicy (jeżeli występuje podział na ulice), numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego. Adresem może być adres zamieszkania wnoszącego, adres do doręczeń lub siedziba wnoszącego skargę lub wniosek.
Skargi i wnioski wnoszone do Urzędu (w tym e-mailem) niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pocztowego wnoszącego (tzw. anonimy) pozostawia się bez rozpoznania.


Dokumenty
  • Wniosek, skarga, względnie protokół sporządzony na miejscu

  • Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości

  • Dokumenty w sprawie